V lednu nabyl účinnosti nový zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Vzápětí byla na začátku února Poslaneckou sněmovnou schválena první novela tohoto zákona, a to v rámci novelizovaného zákona o spotřebních daních. Zákon o správních poplatcích obsahuje část obecnou a část zvláštní, tzv. Sazebník správních poplatků, který čítá celkem 163 položek. Změny provedené novým zákonem se týkají v převážné míře sazebníku. Chci upozornit především na změny ve zpoplatňování úkonů v daňovém řízení, to znamená na změny položky č. 1 sazebníku.

Poplatky se platí za úkony správních úřadů, které souvisejí s výkonem státní správy a které jsou vymezeny v jednotlivých položkách sazebníku. Správní poplatky platí fyzická nebo právnická osoba, z jejíhož podnětu se úkon zahajuje, popřípadě osoba, v jejímž zájmu nebo věci byl úkon proveden. Vznikne-li povinnost zaplatit poplatek za týž úkon více poplatníkům, zaplatí jej společně a nerozdílně, nestanoví-li sazebník jinak. Výše správního poplatku může být určena buď pevnou částkou (tak je tomu právě u poplatků vybíraných v rámci daňového řízení), anebo jako procento z ceny zpoplatněného úkonu (např. u vydání povolení k peněžité nebo věcné loterii).

UŽ PŘI PŘIJETÍ ŽÁDOSTI jsou poplatky v daňovém řízení splatné. Není-li žádost zpoplatněna, je správce daně povinen vyzvat poplatníka k dodatečnému uhrazení správního poplatku. Teprve není-li poplatek uhrazen ani na tuto výzvu, zastaví správce daně řízení, které poplatník zahájil. Podle stávající právní úpravy se poplatky vybírají za každou daň, za každé zdaňovací období a za každý daňový subjekt, jehož se žádost nebo návrh týká. Poplatek se také vybírá za každé daňové rozhodnutí, jehož se žádost daňového subjektu týká, jde-li o daň dědickou, daň darovací, daň z převodu nemovitostí anebo o daň ze společného předmětu zdanění (například daň z nemovitostí).

Nedoplatky na poplatcích nepodléhají žádným sankcím, neuplatňuje se tedy ani časové penále z prodlení, ani případné zvýšení poplatku. Obdobně se neuplatní ani úrok při tzv. posečkání se zaplacením správního poplatku, popřípadě při jeho zaplacení ve splátkách (paragraf 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků).

Poplatky vybírané v daňovém řízení se řídí položkami č. 1, 3 a 4 sazebníku. Podle položky č. 1 se vybírají poplatky v řízení podle zákona o správě daní a poplatků, celního zákona a zákona o spotřebních daních. Změna v položce č. 1 přinesla novinky zejména ve výši jednotlivých poplatků (viz dále uvedený přehled). Oproti původní právní úpravě již nezpoplatňují žádosti o prominutí daně (paragraf 55a zákona o správě daní a poplatků), o prominutí daňového nedoplatku (paragraf 65 zákona o správě daní a poplatků) a o přezkoumání daňových rozhodnutí (paragraf 55b zákona o správě daní a poplatků).

Podle položek č. 3 a 4 se zpoplatňuje např. vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, z rejstříků, z registrů, ze záznamů, z evidencí či ověření těchto listin. Vydání takové listiny je zpoplatněno částkou 50 Kč za každou započatou stránku, popřípadě 15 Kč, je-li kopie pořízena na kopírovacím stroji či počítačové tiskárně. Nadále platí, že se nezpoplatňuje vydání těchto listin, pokud se nejedná o listinu, kterou poplatník-daňový subjekt již od správce daně obdržel nebo dříve sám správci daně předložil. Ověření výše uvedených listin se zpoplatňuje částkou 30 Kč.

PŘEDMĚTEM POPLATKU NENÍ přijetí žádosti o povolení úlevy na dani nebo na clu, pokud požadovaná úleva na dani či clu činí 3000 Kč a méně. V novele zákona se navrhuje nevybírat poplatek ani u žádostí o prominutí příslušenství daně (tj. penále, zvýšení, úrok), činí-li příslušenství 3000 Kč a méně. Podle stávající právní úpravy není předmětem poplatku vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo stavu osobního daňového účtu daňovému subjektu, existuje-li povinnost takové potvrzení předložit v řízení podle zvláštního právního předpisu.

Současné znění nového zákona o správních poplatcích se nevztahuje na daně, které jsou příjmem státních fondů. Takovou daní je například silniční daň, která je příjmem Státního fondu dopravní infrastruktury. Novela zákona ale navrhuje, aby byl správní poplatek vybírán i za úkony týkající se silniční daně. Navrhované znění novely zákona upouští od vybírání poplatku za každé zdaňovací období a současně výslovně stanoví, že jde-li o daň ze společného předmětu zdanění (např. daň z nemovitostí), poplatek se vybírá pouze jednou.


Daňové a právní služby, PricewaterhouseCoopers

E05_10-Pracovní59.gif ()