Obsahu předloženého návrhu nového zákoníku práce byla na úrovni Svazu průmyslu a dopravy České republiky věnována zcela mimořádná pozornost. Na základě výsledků provedených posouzením a vyhodnocením více než 850 připomínek k předloženému návrhu nového pracovního kodexu z úrovně členské základny nezbývá než konstatovat, že naše očekávání naplněna nebyla, a proto Svaz průmyslu a dopravy České republiky předložený návrh nového zákoníku práce podpořit nemůže a zásadně jej odmítá. K tomuto postoji Svazu průmyslu a dopravy České republiky vedou zejména následující důvody:
V obsahu předloženého návrhu zákoníku práce se negativně plně promítla nedostatečná a zcela nestandardní příprava, která tomuto návrhu byla od samého počátku věnována. Dalším nedostatkem bylo nevyhodnocení připomínek k návrhu věcného záměru zákoníku práce. V důsledku tohoto postupu nebylo dosaženo dohody ani o základních přístupech k přípravě nového pracovního kodexu.
Předložený návrh zákoníku práce v převážné míře pouze "novelizuje" stávající pracovněprávní úpravu. Ve většině navrhovaných ustanovení je téměř doslovně přebírán původní text.
Požadavek na samostatnou právní úpravu návrh zákoníku práce beze zbytku nesplňuje, neboť je zpracován metodou delegace ve vztahu k asi 130 ustanovením stávajícího občanského zákoníku. S přihlédnutím ke skutečnosti, že v současné době je připravován též zcela nový občanský zákoník, je zcela nepřijatelné, aby navrhovaná provázanost zcela nové právní úpravy, nového zákoníku práce se základní občanskoprávní úpravou, byla řešena navrhovaným způsobem.
Požadavek na rozšíření smluvní volnosti účastníků pracovněprávního vztahu a plné naplnění ústavního principu "každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá" není v navrhovaném zákoníku práce důsledně promítnut.
Také požadavek na zásadní přehodnocení stávajícího postavení odborových organizací a rad zaměstnanců naplněn nebyl.
Jaroslav Míl, prezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky
Autoři: