Přiznání k dani z nemovitostí již mnozí podali v řádném termínu - do 31. ledna. Někteří poplatníci, kterým povinnost podat přiznání letos nově vznikla, však dostali "tříměsíční odklad".
S formulářem přiznání přitom nezápasí většina poplatníků často. V zásadě platí, že se vyplňuje, jen když se změní nějaké skutečnosti rozhodné pro platbu daně. Tedy například dojde-li k přístavbě, změní-li se majitel a podobně.
Daň z nemovitostí se přitom dělí na dva relativně samostatné odvody: daň z pozemků a daň ze staveb. Právě v případě daně z pozemků se však vloni změnila pravidla.
Daňové přiznání podává v drtivé většině případů vlastník. Podle dříve platné úpravy pak daň z pozemků přiznával i nájemce, mimo jiné u pronajatých parcel, jejichž původní vlastnické hranice v terénu neexistují, protože byly sloučeny s jinými pozemky.
Na konci roku 2004 však došlo ke změně a nájemce zůstal poplatníkem daně jen u pozemků evidovaných v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem.
Obnovou katastrálního operátu, při níž došlo ke znovuvyměření pozemků a jejich zanesení do nových, digitálních map a změnou zákona tak vznikla mnohým vlastníkům povinnost podat daňové přiznání.
Kde je možné si ověřit, kterých pozemků se digitalizace a obnova katastrálních map týká? Seznam katastrálních území bez parcel vedených ve zjednodušené evidenci je uveřejněn například na internetových stránkách České daňové správy http://cds.mfcr.cz. Poplatníkem daně z pronajatých pozemků, které jsou zde uvedeny, je vždy jejich vlastník.
V katastrálních územích, která v tomto seznamu nejsou, existují jak parcely katastru, tak i parcely evidované zjednodušeným způsobem. Pak je tedy nutné obrátit se přímo na katastr.
Je možné také přímo navštívit stránky Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního na www.cuzk.cz.
Lidé, kteří nemají přístup na internet, si mohou zjistit, zda se jich nově povinnost podat daňové přiznání týká, na místně příslušném finančním úřadě, případně obecním úřadě, v jehož obvodu se pozemky nacházejí. Informace také mohou poskytnout velké zemědělské podniky hospodařící na pronajatých pozemcích.

Do druhého května
Aby měli majitelé pozemků dost času se seznámit, zda právě jejich parcela nebyla do katastru nově zanesena, vydalo Ministerstvo financí pokyn, jímž se prodlužuje termín pro podání přiznání do 30. dubna. Vzhledem k tomu, že tento den letos připadá na sobotu, mají lidé, jejichž pronajaté pozemky byly dříve vedené ve zjednodušené evidenci a k 1. lednu 2005 evidované v katastru nemovitostí jako parcely katastru, čas do 2. května.
Prodloužení termínu pro podání daňového přiznání se zároveň vztahuje i na dosavadní nájemce, kteří musí ze svého daňového přiznání takové parcely vyloučit.
Ministerstvo vydalo zároveň pokyn, kterým těmto poplatníkům promíjí případné zvýšení daně a penále za opožděné podání daňového přiznání či pozdější platby.
Dokonce ani lidé, kteří nestihnou podat daňové přiznání, přestože termín byl prodloužený (případně nestihnou ani zaplatit daň v zákonem stanovené lhůtě), nebudou vystaveni sankcím.

Návrh další novely
V souvislosti s daní z pozemků stojí za zmínku i návrh novely zákona o spotřebních daních, která po vrácení Senátem čeká na vyjádření Poslanecké sněmovny. Zmiňovaná novela totiž obsahuje také ustanovení, podle kterého by se mohl vlastník pozemku s nájemcem domluvit na tom, že se daň bude platit "postaru". Až do roku 2007 by tak postupovali podle znění zákona platného do 31. prosince 2004 a poplatníkem daně i v případě nově zaměřených parcel by tedy byl nájemce. Takovou dohodu by pak musel doložit finančnímu úřadu, letos do 90 dnů od případného přijetí zákona, jinak do termínu pro podání daňového přiznání. Senát ale navrhuje, aby lhůta pro oznámení letos činila ne 90, ale 150 dnů.
Daň z nemovitostí je splatná v několika termínech. Nečiní-li více než 1000 korun, platí se ale najednou, celá do 31. května.
Přesahuje-li daň tuto částku, odvádí se ve splátkách 31. května, 30. června, 30. září a 30. listopadu. Výjimkou jsou samostatně hospodařící rolníci, již hradí daň 31. srpna a 30. listopadu.

Daň z nemovitostí
Kdy se podává daňové přiznání
Dojde-li ke změně důležitých údajů (změna vlastníka, přístavba a podobně).
Formulář se odevzdává do 31. ledna. Poplatníci, jimž vznikla povinnost podat daňové přiznání u pronajatých pozemků, vedených dříve ve zjednodušené evidenci a k 1. 1. 2005 evidovaných v katastru nemovitostí jako parcely katastru, mohou přiznání podat do 2. května. Prodloužení termínu se týká i dosavadních nájemců, kteří musí ze svého daňového přiznání tyto parcely vyloučit.
Kde si ověřit, je-li pozemek evidovaný jako parcela katastru
Na internetových stránkách České daňové správy http://cds.mfcr.cz je uveřejněn seznam katastrálních území bez parcel ve zjednodušené evidenci. Poplatníkem daně z pronajatých pozemků ve zde uvedených oblastech je vždy jejich vlastník. V katastrálních územích, která v tomto seznamu nejsou uvedena, existují jak parcely katastru, tak i parcely evidované zjednodušeným způsobem. Pak je nutné obrátit se přímo na katastr nemovitostí.
Na internetové stránce Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního www.cuzk.cz.
Na příslušném finančním či obecním úřadě, případně u zemědělských podniků hospodařících na pronajatých pozemcích.
Autoři: Lenka Stuchlová