V současné době je předmětem parlamentní debaty návrh zákona, kterým by se upravovala činnost úvěrových ústavů, pojišťovacích institucí a investičních společností náležejících do skupin finančních konglomerátů. Finanční konglomerát je podle definice zákona skupina společností poskytujících za zvláštních podmínek produkty a služby v různých oblastech finančního trhu. Zákon implementující směrnici EU č. 2002/87/EC by shrnul soubor pravidel, jimiž by se řídily vnitroskupinové aktivity. Dále by zákon podle Zenona Folwarczného z PwC ustanovil dozorčí orgán, jenž by se zaměřil na vybrané činnosti bank, pojišťoven a obchodníků s cennými papíry tvořících součást finančního konglomerátu. Dozorčí orgán by dohlížel na kapitálovou přiměřenost a koncentraci rizik a vnitřní management a řídicí systémy v rámci konglomerátu. Cílem těchto opatření by byla ochrana spotřebitele a stabilita finančního trhu.
Autoři: