Okamžité zrušení pracovního poměru je jednou z alternativ rozvázání pracovního poměru. Stejně jako u výpovědi jde o jednostranný úkon, nezávislý na projevu vůle druhého účastníka pracovněprávního vztahu. Neplatnost rozvázání pracovního poměru okamžitým zrušením může jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec uplatnit žalobou u soudu nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit tímto rozvázáním. Po marném uplynutí lhůty veškeré nároky propadají a již nelze neplatné skončení pracovního poměru napadnout.

ZAMĚSTNAVATEL může okamžitě zrušit pracovní poměr pouze tehdy, byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než jeden rok, nebo byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně šesti měsíců, anebo porušil-li zaměstnanec pracovní kázeň zvlášť hrubým způsobem. Zvlášť hrubé porušení pracovní kázně není zákoníkem práce definováno. Vychází se z toho, že porušením pracovní kázně je zejména zaviněné porušení povinností vyplývajících z právních předpisů - zákonů, nařízení vlády, vyhlášek, jakož i interních předpisů, a závazných příkazů nadřízených zaměstnanců. Vždycky je nutné vycházet z konkrétních okolností každého jednotlivého případu, z doby, situace, pracovního zařazení i osoby zaměstnance.
Okamžité zrušení pracovního poměru je zaměstnavatel povinen předem projednat s příslušným odborovým orgánem. Okamžité zrušení pracovního poměru s mladistvým zaměstnancem musí být dáno na vědomí jeho zákonnému zástupci.

ZAMĚSTNANEC může pracovní poměr okamžitě zrušit, jestliže podle lékařského posudku nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví (nepostačí přitom pouhé doporučení nevykonávat určitou práci, je nutný zákaz této práce) a zaměstnavatel jej nepřevedl v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku na jinou pro něho vhodnou práci, anebo mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo náhradu mzdy do 15 dnů po uplynutí její splatnosti. Mzda je splatná pozadu, po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vznikl zaměstnanci nárok na mzdu, pokud nebylo v pracovní smlouvě nebo kolektivní smlouvě dohodnuto kratší než měsíční období splatnosti mzdy. V rámci tohoto období určuje pravidelný termín výplaty mzdy zaměstnavatel po projednání s příslušným odborovým orgánem, není-li tento termín sjednán v kolektivní smlouvě. Teprve ode dne následujícího po dni splatnosti mzdy běží uvedená patnáctidenní lhůta. A teprve po jejím marném uplynutí lze okamžitě zrušit pracovní poměr.
Zaměstnanec, který okamžitě zrušil pracovní poměr, má nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku za výpovědní dobu. Nárok na náhradu mzdy nemá ovšem zaměstnanec, s nímž okamžitě zrušil pracovní poměr zaměstnavatel.
Jak zaměstnavateli, tak i zaměstnanci je dovoleno okamžitě zrušit pracovní poměr pouze v lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu k okamžitému zrušení dozvěděli, nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl. V případě, že k porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem došlo v cizině, může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr do jednoho měsíce po návratu zaměstnance z ciziny. Stane-li se v průběhu měsíční lhůty pro okamžité zrušení pracovního poměru jednání zaměstnance, v němž lze spatřovat porušení pracovní kázně, předmětem šetření jiného orgánu (např. orgánu činného v trestním řízení), lze okamžitě zrušit pracovní poměr ještě do jednoho měsíce ode dne, kdy se zaměstnavatel dověděl o výsledku tohoto šetření. Jde-li o insolventního zaměstnavatele, který opakovaně nevyplácí zaměstnancům mzdu, zaměstnanci běží pro okamžité zrušení pracovního poměru vždy nová lhůta po každém dalším termínu splatnosti mzdy, v němž nebyly uspokojeny jeho mzdové nároky.
Zaměstnavatel nemůže okamžitě zrušit pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní ani se zaměstnankyní nebo zaměstnancem, pokud trvale pečují o dítě mladší než 3 roky. Může však s nimi, s výjimkou zaměstnankyně na mateřské dovolené nebo zaměstnance v době rodičovské dovolené do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou (28 nebo 37 týdnů), z důvodů pro okamžité zrušení pracovního poměru rozvázat pracovní poměr výpovědí (a to s dvouměsíční výpovědní dobou).

PÍSEMNĚ MUSÍ PROVÉST okamžité zrušení pracovního poměru se skutkovým vymezením důvodu zaměstnavatel i zaměstnanec. Ve stanovené lhůtě je musí doručit druhému účastníku pracovněprávního vztahu, jinak je neplatné; uvedený důvod nesmí dodatečně měnit. Pracovní poměr končí okamžikem doručení zrušovacího projevu (oznámení, dopisu) druhé straně. Okamžité zrušení pracovního poměru může zaměstnavatel předat zaměstnanci na pracovišti, v jeho bytě nebo kdekoliv, kde bude zastižen; není-li to možné, lze jej doručit prostřednictvím držitele poštovní licence: Zaměstnavatel zašle okamžité zrušení pracovního poměru na poslední adresu zaměstnance, která je mu známa, jako doporučenou zásilku s doručenkou a poznámkou do vlastních rukou. Nebyl-li zaměstnanec, kterému má být okamžité zrušení pracovního poměru doručeno, zastižen, ačkoliv se v místě doručení zdržuje, doručovatel uloží písemnost v místně příslušné provozovně držitele poštovní licence nebo u orgánu obce (např. obecní úřad, úřad městské části) a zaměstnance o tom vhodným způsobem uvědomí. Písemnost se uloží po dobu 10 dnů. Není-li okamžité zrušení pracovního poměru v uvedené (odběrné) době zaměstnancem vyzvednuto, vrátí držitel poštovní licence odesílajícímu zaměstnavateli zásilku jako nedoručitelnou. Odmítne-li zaměstnanec písemnost převzít, držitel poštovní licence na ni tuto skutečnost vyznačí a odesílajícímu zaměstnavateli písemnost vrátí. Pracovní poměr je rozvázán, jakmile zaměstnanec okamžité zrušení pracovního poměru převezme nebo jakmile je držitelem poštovní licence vráceno odesílajícímu zaměstnavateli jako nedoručitelné a zaměstnanec svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil. Pracovní poměr je rozvázán i tehdy, jestliže zaměstnanec přijetí okamžitého zrušení pracovního poměru odmítne. Zaměstnanec může okamžité zrušení pracovního poměru předat zaměstnavateli osobně (obvykle do podatelny, má-li ji zaměstnavatel, jinak nadřízenému vedoucímu zaměstnanci), či zaslat prostřednictvím držitele poštovní licence (zaměstnanec přitom nemá povinnost zasílat písemnost "do vlastních rukou"). Při osobním předání písemnosti nastávají účinky právního úkonu okamžitě; termín, kdy obdrží písemnost statutární orgán zaměstnavatele, který je právnickou osobou, nerozhoduje.

Autor je právník

EKONOM