Podnikatelé, kteří dosahují vysokých příjmů, si mohou snížit základ daně tím, že svůj zisk rozdělí mezi osoby, které jim v podnikání pomáhaly. Zvláště pokud má spolupracovník výrazně nižší příjmy, lze dosáhnout značné úspory.
Pomáhat s podnikáním může například manžel (manželka), druh (družka) či děti, kteří žijí s poplatníkem ve společné domácnosti.
Kdo by však přesouval část příjmů a výdajů na právě narozeného potomka, dopouštěl by se omylu: zisk je totiž možné převést jen na potomka, který má ukončenou povinnou školní docházku.

Kolik je možné převést
Výše příjmů a výdajů, které je možné převést mezi spolupracující osoby je zákonem omezena. Je-li spolupracující osobou pouze manželka (manžel), je možné na ni převést až polovinu zisku z podnikání, maximálně však 540 tisíc korun, pomáhala-li v podnikání po celý rok. Jinak je možné přesunout maximálně 45 tisíc korun za každý, i započatý měsíc spolupráce.

Pomáhá-li partner a děti
Pokud je spolupracující osobou partnerka (partner), která žije s poplatníkem ve společné domácnosti, může na ni podnikatel převést jen třicet procent zisku. Maximálně je možné přepsat ale jen 180 tisíc korun, opět za podmínky, že spolupráce trvala celý rok. Jinak je limit stanoven na patnáct tisíc korun za každý i započatý měsíc spolupráce. Stejné omezení přitom platí i pro spolupráci s dětmi.
S podnikáním také může pomáhat více osob.
V případě, že je spolupracující osobou manželka spolu s dalším členem domácnosti, pak je možné rozdělit také maximálně třicet procent zisku.
Výše podílu na společných příjmech a výdajích přitom musí být stejná.
Přestože je možné na manželku (manžela) převést větší část zisku než na ostatní osoby, měl by podnikatel zvážit, zda se mu někdy nevyplatí spíše spolupracovat například s potomkem.
Pokud by totiž manželka dosahovala podobných příjmů jako podnikatel, spolupráce s ní žádnou daňovou úsporu nepřinese. Pak může být výhodnější zvolit jako spolupracující osobu někoho jiného a rozdělit na něj i jen třicet procent příjmů a výdajů.

Nevýhody spolupráce
Přestože je možné na spolupracující osoby převést značnou část zisku a snížit tak výslednou daňovou povinnost, musí se podnikatel rozloučit s některými jinými výhodami.
Příjmy a výdaje totiž není možné rozdělovat na děti, manžela nebo manželku, kteří jsou uplatňovaní jako vyživované osoby. To znamená, že v případě spolupráce s potomkem se musí podnikatel rozloučit s tím, že by na spolupracující dítě uplatnil odčitatelnou položku. Podobně ani v případě spolupráce s partnerem není možné si snižovat základ daně o odpočet na manžela (manželku).
Rovněž spolupracujícím osobám vzniknou nové povinnosti: musí podat daňové přiznání a platit sociální a zdravotní pojištění.

Pojistné
Při rozdělování zisku na spolupracující osoby může podnikatel zaváhat, zda má převést na osoby, jež mu v podnikání pomáhaly, v rámci výdajů i část sociálního a zdravotního pojištění. Podle názorů odborníků by podnikatelé rozdělovat pojistné měli, stejně jako jiné výdaje. Uplatňuje-li podnikatel výdaje procentem, což není vyloučeno, pak jsou možné obě varianty - převod nákladů s pojistným nebo bez pojistného.
Autoři: Lenka Stuchlová