Nejhorší věcí spojenou s daněmi zdaleka není jen vyplňování desítek kolonek ve formuláři daňového přiznání. Daleko horší je povinnost zaplatit daň, tedy za předpokladu, že poplatníkovi vznikla. Oba úkony je třeba provést do půlnoci 31. března.

Podání daňového přiznání
Podat daňové přiznání, neboli je doručit na místně příslušný finanční úřad, je možné několika způsoby. Lze tak učinit buď osobně přes podatelnu úřadu, doporučeně poštou a nebo přes internet.
Poslední možnost je sice nejkomfortnější, ale bohužel neumožňuje doručení celé řady nutných příloh, například k uplatnění některých odčitatelných položek. V případě zaslání poštou je třeba, aby na obálce bylo razítko ještě s březnovým datem.

Zaplacení daně z příjmů
Daň je možné zaplatit hotově na finančním úřadě. Řada poplatníků ale dává přednost možnosti odeslat peníze přímo na účet. Pak si musí zjistit správné číslo účtu, kam mají peníze přijít. Číslo konta se přitom odlišuje podle druhu daně a finančního úřadu.
Určit, kam mají peníze směřovat, je možné podle jednoduchého klíče. Číslo bankovního účtu se vždy skládá ze tří částí. Dvou až pětičíselné předčíslí bankovního účtu jednoznačně určuje druh daně, k jejímuž vybírání je účet zřízen. Pro jednu daň je u všech finančních úřadů stejná. Například daň z příjmů fyzických osob, které podávají daňové přiznání, má předčíslí 721.
Druhá část bankovního spojení (zvaná matrika) určuje příslušný finanční úřad. Seznam čísel matrikových částí bankovního spojení jednotlivých berních úřadů si mohou zájemci zjistit na internetových stránkách Ministerstva financí (www.mfcr.cz). Předčíslí bankovního účtu a matriková část se od sebe oddělují pomlčkou. Za matrikou pak následuje bez mezery lomítko a směrový kód České národní banky 0710. Pokud by například podnikatel z Jihlavy chtěl zaplatit daň z příjmů fyzických osob správně, peníze pošle na účet číslo: 721-7623681/0710.

Identifikace platby daně
Jakkoliv může být poplatník poctivý a znalý svých povinnosti, jestliže udělá v čísle účtu chybu, je to problém. V případě, že finanční úřad nebude schopen platbu daně identifikovat, může se stát, že poplatníkovi bude nakonec vyměřeno penále.
Daň je možné uhradit bezhotovostně bankovním příkazem či poštovní poukázkou. Pokud se někdo rozhodne pro druhou variantu, musí počítat s tím, že údaje na poštovní poukázce bude pošta zpracovávat automatizovaně. Je tedy důležité dobře vyplnit údaje na poukázce, aby platba byla příjemci doručena a bez problémů identifikovatelná.
Nejjednodušší cestou je, když si plátce vyzvedne složenku na svém finančním úřadě. Všechny potřebné údaje jsou zde již předtištěny a stačí doplnit pouze částku, případně své identifikační údaje a variabilní symbol. Kdo se však na úřad pro složenku nedostane, může použít k úhradě daně běžnou poštovní poukázku. Při vyplňování je třeba být velmi opatrný, je také vhodné vypisovat kolonky černou barvou, protože při použití jiné barvy dochází k vyššímu výskytu chybně nebo nečitelně sejmutých údajů.
Největší pozornost je třeba věnovat vyplňování čísla účtu. Zatímco v levé části poukázky se musí uvést přesně ve tvaru předčíslí-matrika/kód banky, v pravé části poštovní složenky se pomlčka, lomítko a kód banky v kolonce "Ve prospěch účtu" neuvádějí. Předčíslí i matrika se navíc doplňují o nuly.
V pravé části poukázky se tak předčíslí účtu doplněné o nuly zapisuje do prvních šesti pozic zleva, matrika pak do deseti pozic vpravo. Toto číselné označení čísla účtu slouží právě pro automatizované zpracování.

Identifikace poplatníka
Stejně důležité jako číslo účtu příjemce je také přesná identifikace poplatníka. K tomuto účelu slouží variabilní symbol.
Má-li podnikatel přidělené DIČ, uvádí jako variabilní symbol kmenovou část tohoto čísla, tedy číslo za pomlčkou. Nemá-li poplatník přidělené DIČ, pak jako variabilní symbol uvádí své rodné číslo. Nesepisuje s ním však mezery, pomlčky či lomítka, takže uvede jen devět, případně deset číslic v řadě za sebou.
Při vypisování variabilního symbolu do pravé části poukázky přitom platí podobná pravidla. Číslice se do kolonky vyplňují tak, aby poslední číslo bylo umístěné v poslední, desáté pozici. Při devítimístném rodném čísle tak zůstává první pozice nevyplněná.

Penále a pokuty
Daňový poplatník může být v případě různých daňových přestupků (například při pozdní platbě daně, při pozdním podání daňového přiznání a dalších) penalizován nebo pokutován finančním úřadem. Penále se vyměřuje za přestupky peněžního charakteru, zatímco pokuty za přestupky nepeněžní.
V případě, že daňový poplatník nezaplatí zálohu na daň nebo svou daňovou povinnost včas a ve správné výši, vyměří finanční úřad penále. Penále se počítá za každý den prodlení ve výši 0,1 procenta z nedoplatku daně. V případě, že poplatník zaplatil například daň ve výši 20 000 korun o 60 dní později, je vyměřeno penále ve výši 1200 korun. Výše uvedené výpočty se uplatní až za 500 dnů prodlení, pak penále narůstá významně pomalejším tempem.
Předpis penále sdělí finanční úřad poplatníku platebním výměrem, ve kterém je uveden výpočet příslušného penále.
Autoři: Radek Šalanda