Odčitatelné položky mohou výrazně snížit základ daně a tím i konečnou výši odvodu. V některých případech dokonce tak, že výsledná daň bude nulová.

Osobní odpočty
Téměř všichni poplatníci si mohou daňový základ snížit o 38 040 korun. Této možnosti nemohou využít jen starobní důchodci, jejichž roční důchod tuto částku převyšuje. Rentiéři, jejichž důchod nedosahuje 38 040 korun, využijí ke snížení základu daně jen částku odpočtu sníženou o výši vyplaceného důchodu.
Rodiče dětí a studentů si budou moci na vyživovaného potomka odečíst od základu daně vyšší částku než v roce 2003. Pro rok 2004 se totiž zvýšila roční výše odpočtu na 25 560 korun (v případě, že je dítě držitelem průkazky ZTP/P, je tato částka dvojnásobná).
Podmínkou využití této položky ke snížení základu daně je, že dítě musí být považováno za vyživované a musí žít s poplatníkem v jedné domácnosti. Nemusí jít jen o vlastní ho potomka, ale také o dítě osvojené či v péči nahrazující péči rodičů. Je také možné uplatnit odčitatelnou částku na dítě druhého z manželů a vnuka (vnučku), nemají-li jeho rodiče příjmy, z nichž by mohli snížení uplatnit.
Podmínkou je, že dítě je nezletilé nebo zletilé, pokud studuje nebo je nemocné či invalidní. Za studenta se však považuje potomek, neoslavil-li ještě dvacáté šesté narozeniny.
Komu se v průběhu roku dítě narodilo nebo přestalo studovat, zřejmě bude muset počítat s nižší částkou. Úměrně je třeba odpočet ponížit o měsíce, na jejichž počátku nebyly splněny zákonné podmínky. Výjimkou jsou měsíce, kdy dítě začalo studovat nebo v němž se narodilo. V těch má poplatník na odčitatelnou položku na dítě nárok.
Pod pojmem společná domácnost se skrývá stav, kdy osoby uhrazují společně náklady na své potřeby. Každý přitom může být členem pouze jedné domácnosti. V případě, že dítě vyživuje otec i matka, musí se rozhodnout, kdo z nich bude odpočet na dítě uplatňovat. Každého potomka je totiž možné uplatnit pouze jednou.
Vyživovanou osobou může být také manžel či manželka. Žije-li partner s poplatníkem ve společné domácnosti, je možné odečíst od základu daně až 21 720 korun, v případě, že je manžel (manželka) držitelem průkazky ZTP/P, je tato částka dvojnásobná. Opět je nutné počítat s tím, že netrvalo-li manželství po celý kalendářní rok, musí se roční výše odpočtu krátit úměrně počtu měsíců.
Aby bylo možné tento odpočet uplatnit, je třeba posoudit výši příjmů partnera. Ta totiž podle zákona nesmí přesáhnout ročně 38 040 korun. Nezapočítávají se přitom jen výdělky, které je potřeba zdanit, ale i příjmy již zdaněné srážkou i příjmy osvobozené, včetně celé řady sociálních dávek. Zatímco například mateřská či nemocenské dávky se do příjmů zahrnují, nepočítá se s adresnými dávkami (například stipendium, zvýšení důchodu pro bezmocnost a podobně).
Studenti, kteří si vydělávají, mohou využít úlevy ve výši 950 korun za každý měsíc studia. Ročně tak je možné odečíst od základu daně až 11 400 korun. Podobně jako u odpočtu na vyživované dítě je zde však podmínka věku. Student může odpočet uplatnit jen do dvaceti šesti let. Výjimkou jsou doktorandi, kteří mohou odpočtu využívat o dva roky déle. Podmínkou je prezenční forma studia.
Daňově zvýhodněni jsou také invalidé, ať už pobírají plný nebo invalidní důchod. V případě, že je poplatník držitelem průkazky ZTP/P, je možné daňový základ snížit až o 50 040 korun.

Další možnosti
Ke snížení základu daně je také možné využít například poskytnuté dary. Musely však být určeny vybraným osobám a k prospěšným účelům. Může jít například o dar škole či zvířecímu útulku nebo o příspěvek na konto humanitární organizace. Darem na zdravotnické účely může být i bezpříspěvkový odběr krve. Ten se přitom oceňuje dvěma tisíci koruny. Výše částky, kterou je možné ke snížení daně využít, je omezená. Minimálně musí dary činit dvě procenta základu daně nebo jeden tisíc korun. Nejvýše je však možné takto odečíst deset procent základu daně.
Novinkou pro rok 2004 je zavedení odpočtu zaplacených členských příspěvků odborové organizaci. Je tak možné odečíst od základu daně až 1,5 procenta zdanitelných příjmů, maximálně však tři tisíce korun. Dále je možné částku rozhodnou pro výpočet daně snižovat o zaplacené příspěvky na penzijní připojištění, pojistné na životní pojištění i zaplacené úroky z úvěru na bytové potřeby.
Autorka je editorkou rubriky Hospodářských novin Podnikání
Autoři: Lenka Stuchlová