Pro snížení daňové povinnosti by ste měli využít všech možností. Co by rozhodně nemělo uniknout vaší pozornosti, je smlouva o životním pojištění, penzijní připojištění a úvěr na bytové potřeby. Se všemi těmito finančními produkty jsou spojené odčitatelné položky.

Životní pojistka
Snížit daně však nemůže každá životní pojistka. Podmínkou je, že výplata pojistného musí být sjednána až po šedesáti měsících od uzavření smlouvy a ne dříve než v roce, kdy poplatník oslaví šedesáté narozeniny. Kromě toho byl do zákona přidán požadavek na minimální sjednanou pojistnou částku. V případě smluv s pevnou pojistnou částkou pro případ dožití s pojistnou dobou od pěti do patnácti let musí být pojistná částka alespoň 40 tisíc korun. U smluv s dobou nad patnáct let je limit stanoven na 70 tisíc korun. Splňuje-li smlouva tyto podmínky, může si poplatník snížit daňový základ o pojistné, které vloni zaplatil, maximálně však o 12 tisíc korun. Tato hranice platí i v případě, že by měl někdo uzavřeno několik životních smluv s více pojišťovnami.
Uplatní-li poplatník tento odpočet, měl by si dát pozor, aby jeho pojištění nezaniklo dříve, než chtěl. Při nesplnění zákonných podmínek je totiž nutné "neoprávněně" čerpané výhody dodanit.

Penzijní připojištění
Podobně jako životní pojištění, může snížit základ daně také penzijní připojištění. Jako odčitatelná položka totiž mohou posloužit zaplacené příspěvky na penzijní připojištění snížené o šest tisíc korun. To proto, že na tuto částku se vztahuje státní podpora a stát by tak tyto příspěvky podpořil dvakrát.
Maximálně je možné takto snížit základ daně o 12 tisíc korun. Této částky přitom mohou využít ti poplatníci, kteří do penzijního fondu vloží alespoň 18 tisíc korun.

Úroky z úvěrů na bydlení
Patříte-li mezi poplatníky, kteří splácejí hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření, neměli byste určitě zapomenout ve svém daňovém přiznání uplatnit odčitatelnou položku ve výši zaplacených úroků z těchto půjček.
Neuplatnění této odčitatelné položky by bylo skutečnou škodou. Důvodem je skutečnost, že průměrná výše hypotéky překračuje částku jednoho miliónu korun. U takového úvěru a při úrokových sazbách pod pěti procenty ročně (pětiletý fix) se suma zaplacených úroků v rané fázi úvěrového vztahu pohybuje okolo padesáti tisíc korun. Jen v nejnižším pásmu daně z příjmů ušetří poplatník v takovém případě 7500 korun. Pokud ale poplatník má takové příjmy, že se dostane do nejvyššího daňového pásma, ušetří na daních rázem 16 tisíc korun.
Mezi půjčky na bydlení patří také úvěry ze stavebního spoření. Ty svou velikostí sice nedosahují takové výše jako hypotéky, přesto by na ně lidé neměli zapomínat. Celkem je možné za jeden rok v rámci všech úvěrů na bydlení snížit daňový základ až o 300 tisíc korun. Tato částka se přitom vztahuje na poplatníky žijící v jedné domácnosti.
Pokud poplatník čerpal pouze úvěr ze stavebního spoření, nemusí daňové přiznání podávat (za předpokladu, že má pouze příjmy ze závislé činnosti). Do 15. února však bylo nutné požádat zaměstnavatele o roční zúčtování daně a v rámci toho současně uplatnit odčitatelnou položku. Pokud ale tento termín nestihl, tak pro snížení daňové povinnosti stejně musí daňové přiznání podat.
U hypotečního úvěru je situace odlišná. Zde zaměstnanec musí v případě uplatnění odčitatelné položky podat daňové přiznání vždy.

Doklady pro finanční úřad
Základním dokumentem pro uplatnění položky v rámci zaplacených úroků u úvěrů na bydlení je potvrzení o výši zaplacených úroků. To poplatníkovi každý rok vydá jeho hypoteční banka nebo stavební spořitelna.
Většina peněžních domů přitom svým klientům zasílá potvrzení o zaplacených úrocích již na začátku kalendářního roku. Pokud jej však klient banky či stavební spořitelny nedostane, nebo jej ztratí, je možné o toto potvrzení požádat znovu.
Vyjma potvrzení o zaplacených úrocích je však nutné podat na finanční úřad ještě úvěrovou smlouvu, případně doklad o svém trvalém bydlišti, výpis z listu vlastnictví, nebo nájemní smlouvu. Daňoví poradci přitom upozorňují, že ve vztahu k hypotečnímu úvěrování k dani z příjmu existují mezi finančními úřady různé výklady. Proto je dobré se vždy na místně příslušném úřadě informovat, jaké nároky v této konkrétní situaci berní úředníci mají.

Úvěr na bytové potřeby
Pro uplatnění odčitatelné položky úroků z hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření je nutné splnit podmínku bytové potřeby. Jinými slovy finanční prostředky, které klient získal formou úvěru, je nutné použít jen na řešení bytové potřeby. U úvěrů ze stavebního spoření s touto podmínkou problém nebývá. Spořitelny si totiž samy na základě zákona hlídají, na co budou poskytnuté peníze klientem využity.
Bytovými potřebami účastníka se rozumí jednak získání bytu, výstavba nebo koupě stavby pro bydlení. Za získáním bytu se rovněž považuje i koupě družstevního bytu. Vedle toho je možné úvěrem financovat získání stavebního pozemku za účelem výstavby stavby pro bydlení nebo stavebního pozemku, na kterém se nachází stavba pro bydlení.
Další kapitolou bytových potřeb je také změna, modernizace a údržba bytu. Také stavební úprava nebytového prostoru na byt je jednou z možností, na co je možné úvěr ze stavebního spoření použít.
Velmi širokým bodem bytových potřeb, do kterého se "schová" řada možností, je také úhrada závazků souvisejících s uvedenými účely s výjimkou pokut a dalších sankcí uložených účastníkovi za porušení jeho povinností při řešení jeho bytových potřeb.
Na druhou stranu u hypotečních úvěrů však některé nesrovnalosti mohou nastat. Hypotéku lze totiž čerpat i na výstavbu, případně koupi bytu, která bude v budoucnu využívána k podnikatelským účelům. Poslední nutností pro uplatnění daňově odčitatelné položky je také využívání bytové jednotky k trvalému bydlení. Tuto podmínku musí splnit buď sám poplatník, nebo někdo z jeho přímé příbuzenské větvě. To je buď manžel, manželka nebo děti.

 

Základní podmínky odčitatelných položek

Životní kapitálové pojištění a penzijní připojištění
Daňový odpočet může u obou finančních produktů činit nejvýše 12 tisíc korun ročně. Podmínkou je mimo jiné výplata prostředků klientovi ne dříve než ve věku 60 let.
Hypoteční úvěr a úvěr ze stavebního spoření
Daňový odpočet ze zaplacených úroků u obou typů úvěrů může dosáhnout nejvýše 300 tisíc korun ročně. Podmínkou je použití prostředků na řešení bytové potřeby poplatníka.
Zdroj: Zákon o daních z příjmů

Spoluautor je editorem rubriky
Hospodářských novin Osobní finance