Výše zmíněný zákon od 1. 5. 2004 - ve srovnání s právním stavem platným do konce dubna 2004 - podmínky pro registraci, postup vlastní registrace i důsledky nezaregistrování, se poněkud pozměnil. Na dalších řádcích uvedu to nejdůležitější.

Úvodem je nutno definovat ekonomickou činnost, protože potenciálním plátcem DPH je fyzická nebo právnická osoba provozující právě tuto činnost.

Jaká činnost rozhoduje

Ekonomickou činností je činnost výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby včetně důlní činnosti a zemědělské výroby a činnosti vykonávané podle zvláštních právních předpisů, zejména nezávislé činnosti vědecké, literární, umělecké, vychovatelské nebo učitelů, jakož i nezávislá činnost lékařů, právníků, inženýrů, architektů, dentistů a účetních znalců. Samostatně uskutečňovanou ekonomickou činností však není pochopitelně činnost zaměstnanců.

Vykonává-li podnikatel ekonomickou činnost (a tak je tomu prakticky ve všech případech), musí sledovat svůj obrat. Pozor ovšem! Do obratu se nezahrnují (i když jsou ekonomickou činností) některá plnění, která jsou od daně osvobozená bez nároku na odpočet (např. poštovní služby, zdravotnické služby, sociální služby apod.) Z uvedených (osvobozených) plnění se ale do obratu zahrnují např. výnosy z převodu nebo nájmu nemovitostí nebo příjmy z finančních a pojišťovacích činností, pokud nejsou činností příležitostnou nebo doplňkovou.

Rozhodující je obrat

Pokud obrat přesáhne za nejbližších 12 předchozích po sobě jdoucích kalendářních měsíců částku 1 mil. Kč, stává se podnikatel plátcem DPH od prvního dne třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl stanovený obrat překročen.

Důležité je, že obrat je nutno sledovat permanentně a že limit 1 mil. Kč se vztahuje k nejvýše 12 po sobě jdoucím měsícům (nejedná se o kalendářní rok). Podnikatel se tak může stát plátcem DPH i za kratší období. Obrat se uvedeným způsobem sleduje od 1. května 2004.

Když např. podnikatel měl v květnu 2004 obrat 500 tis. Kč, v červnu 2004 byl obrat 400 tis. Kč a za červenec 2004 obrat činil 200 tis. Kč, limit 1 mil. Kč byl překročen v červenci.

Pokud tedy podnikatel částku 1 mil. Kč za 12 měsíců překročí, stává se plátcem - jak bylo uvedeno - od prvního dne třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém obrat překročil.

Počítá se v "klouzavém" období

Překročil-li podnikatel obrat 1 mil. Kč např. v prosinci 2004, plátcem DPH se stává od 1. března 2005 (do toho data svá plnění žádným způsobem DPH nezatěžuje).

Při překročení obratu 1 mil. Kč musí podnikatel podat přihlášku k registraci na příslušný finanční úřad, a to do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém stanovený limit překročil. Ve výše uvedeném příkladu to znamená, že podnikatel podá přihlášku k registraci do 15. 1. 2005. Od 1. 3. 2005 se stává plátcem DPH a do tohoto data uplatňuje DPH u svých plnění (současně má nárok na odpočet u plnění přijatých).

A co se stane pokud podnikatel svou registraci (z jakéhokoliv důvodu) nesplní? Pak je povinen správci daně uhradit částku ve výši 10 % z celkových příjmů nebo výnosů jako náhradu za zdanitelná plnění, která uskutečnil bez daně. Celková částka se počítá od data, kdy se podnikatel měl stát plátcem (v našem případě od 1. 3. 2005) až do data, kdy se stal plátcem na základě rozhodnutí správce daně.


daňová poradkyně
Autoři: Helena Machová