Ministerstvo financí vydalo leták shrnující významné změny v zákoně o dani z nemovitostí od roku 2005. Leták je k dispozici na finančních úřadech i na webových stránkách daňové správy (cds.mfcr.cz). K zásadní změně došlo zejména v určení poplatníka daně v případě pronajatých pozemků. Nadále zůstává poplatníkem daně nájemce, jedná-li se o pozemky:
* evidované v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem,
* spravované Pozemkovým fondem České republiky nebo Správou hmotných rezerv, nebo převedené na Fond národního majetku ČR.

"Podstatnou změnou je, že u pozemků, které byly dříve evidovány zjednodušeným způsobem a v roce 2004 došlo k jejich převedení do parcel katastru nemovitostí (tzv. obnova katastrálního operátu), vzniká daňová povinnost od roku 2005 vlastníkovi pozemku, bez ohledu na to, zda je či není pozemek pronajat," připomíná Petr Toman z KPMG. V této souvislosti vydalo Ministerstvo financí ČR dva pokyny. Pokyn D-280 prodlužuje termín pro podání daňového přiznání za pozemky, u nichž vznikla povinnost podat přiznání v souvislosti s dokončením obnovy katastrálního operátu. Termín se prodlužuje do 30. dubna zdaňovacího období. V případě, že poplatník nestihne ani tento termín, bude se řídit pokynem D-279, který promíjí zvýšení daně i penále v případě již zmíněných pozemků. Druhou významnou změnou od 1. ledna 2005 je posunutí termínu pro podání daňového přiznání k nemovitostem, u nichž nebylo do 31. ledna zdaňovacího období rozhodnuto o návrhu na vklad do katastru. Poplatník je povinen podat přiznání nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí.
Autoři: