Pro Prahu je připraveno 96 miliónů

Až 96 miliónů korun je připraveno k rozdělení úspěšným žadatelům v rámci programu Rozšíření a zvýšení adresnosti aktivní politiky zaměstnanosti pro hlavní město Praha. Cílem je například omezit růst dlouhodobě evidovaných uchazečů o práci, rozšířit preventivní poradenské a informační služby nebo zvýšit motivaci zaměstnanců i zaměstnavatelů.

Kdo může žádat

Žádosti o finanční podporu mohou předkládat zaměstnavatelé - fyzické a právnické osoby, a to bez omezení velikosti a organizační formy. Dále mohou o podporu žádat například podnikatelské svazy, profesní asociace a společnosti, odborové svazy a další organizace zastupující zaměstnavatele a zaměstnance. Rovněž se jedná o hospodářské komory a nestátní neziskové organizace, jako jsou občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti či církve nebo nadace. Příjemcem podpory mohou být také agentury práce, ale i školy nebo státní organizace.
Podmínkou však je, že žadatel musí mít sídlo v České republice. Pokud sídlí mimo Prahu, musí prokázat, že projekt je zaměřen na cílový region.
Místem realizace projektu je totiž území hlavního města Prahy. V odůvodněných případech může probíhat i na území Středočeského kraje, projekt však musí mít dopad na cílovou skupinu z hlavního města.
Zájemce o dotaci musí být také přímo zodpovědný za přípravu a řízení projektu, nesmí působit jako prostředník.

Forma a výše podpory

Výše podpory se může pohybovat od jednoho miliónu do devíti miliónů korun na jeden projekt. Lze obdržet až 100 procent uznatelných nákladů.
V rámci programu je možné předkládat projekty zaměřené buď na Rozvoj aktivní politiky zaměstnanosti, nebo na Podporu zaměstnávání osob vyžadujících zvláštní péči. V prvním případě jsou cílovou skupinou uchazeči o zaměstnání, osoby dlouhodobě nezaměstnané a osoby ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností i zájemci o zaměstnání a zaměstnanci ohrožení ztrátou zaměstnání.
Projekty přitom mohou být zaměřeny na rozvoj zprostředkovatelských služeb a poradenských programů, rekvalifikaci, vytváření nových a podporu ohrožených pracovních míst.
Lze také podpořit nové formy zaměstnávání či doprovodné sociální aktivity.
V případě Podpory zaměstnávání osob vyžadujících zvláštní péči podpora míří k osobám dlouhodobě nezaměstnaným a osobám ohroženým dlouhodobou nezaměstnaností. Jedná se například o ty, kteří se ocitli v mimořádně obtížných poměrech nebo v nich žijí, případně osoby společensky nepřizpůsobené nebo ze sociálně či kulturně znevýhodněného prostředí.
Podobně jako u Rozvoje aktivní politiky zaměstnanosti je i zde možné předkládat projekty podporující rozvoj zprostředkovatelských služeb a poradenských programů, rekvalifikaci, vytváření nových pracovních míst, nové formy zaměstnávání. Přijatelným záměrem je také posílení motivace či doprovodné sociální aktivity.
Cíl projektu je dobré prokonzultovat předem s pracovníky na Úřadu práce hlavního města Prahy.

Kdy a jak žádat

Žádosti je možné předkládat do 15. dubna. Do tohoto data je přitom nutné osobně doručit kompletně vyplněnou žádost včetně příslušného počtu kopií a se všemi požadovanými přílohami. Výsledky by přitom měly být vyhlášeny v druhé polovině července 2005.
Formuláře žadatel může získat na webové adrese www.esfcr.cz nebo na vyžádání na CD u vyhlašovatele, tedy Úřadu práce hlavního města Prahy.
Zájemce o podporu musí předložit žádost v elektronické formě a také tištěnou verzi včetně všech povinných příloh ve třech výtiscích, a to v příslušně označené a zalepené obálce. Ta přitom musí obsahovat mimo jiné adresu konečného příjemce, název programu a projektu, plný název žadatele a jeho adresu. Důležité je také nezapomenout na upozornění "neotvírat" v levém horním rohu.
Přesný návod, jak při předkládání žádostí postupovat, se mohou žadatelé dozvědět na internetových stránkách www.esfcr.cz v Příručce pro žadatele o finanční podporu grantovým projektům JPD3.


Podpora zvýšení zaměstnanosti v Praze

Rozvoj aktivní politiky zaměstnanosti
Cílovou skupinou jsou uchazeči o zaměstnání, osoby dlouhodobě nezaměstnané a osoby ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností, zájemci o zaměstnání i zaměstnanci ohrožení ztrátou místa.
Mezi podporované aktivity patří například rozvoj zprostředkovatelských služeb a poradenských programů, pracovní a bilanční diagnostika, rekvalifikace, vytváření nových pracovních míst, motivační aktivity, podpora vytváření nových pracovních míst pro sebezaměstnání, nových forem zaměstnávání a doprovodné sociální aktivity.
podpora zaměstnávání osob vyžadujících zvláštní péči
Cílovou skupinou jsou osoby dlouhodobě nezaměstnané a osoby ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností. Jde o ty, kteří potřebují zvláštní péči (osoby, které se ocitly v mimořádně obtížných poměrech nebo v nich žijí, osoby společensky nepřizpůsobené nebo osoby se sociálně či kulturně znevýhodněného prostředí).
Mezi podporované aktivity patří rozvoj zprostředkovatelských služeb a poradenských programů, rekvalifikace, vytváření nových pracovních míst, motivační aktivity, podpora nových forem zaměstnávání a doprovodné sociální aktivity.

Autoři: Lenka Stuchlová