Takzvaná velká novela zákona o obchodních korporacích (ZOK) změnila od Nového roku mimo jiné i pravidla konání valných hromad kapitálových společností. První změnou, která se týká změn svolávání valné hromady, je upřesnění náležitostí pozvánky na valnou hromadu společnosti s ručením omezeným. Zatímco předchozí právní úprava vyžadovala v rámci pozvánky stanovit pouze termín konání valné hromady a její pořad, velká novela nároky na pozvánku zpřesňuje.

Sjednocení náležitostí pozvánky na valnou hromadu

Nově tak musí pozvánka na valnou hromadu společnosti s ručením omezeným obsahovat místo, datum a hodinu konání valné hromady. Požadavek na sdělení pořadu valné hromady zůstává zachován. Nároky tedy jsou obdobné, jako tomu je u valných hromad akciové společnosti. Ani ta ale nezůstává beze změny. Nově je do zákona o obchodních korporacích začleněno ustanovení § 407 odst. 3, které stanoví, že v případě, že je na pořadu jednání valné hromady změna stanov, musí pozvánka obsahovat stručný popis a odůvodnění navrhovaných změn. Současně musí být akcionář upozorněn na své právo nahlédnout do úplného návrhu změn stanov, které má statutární orgán povinnost uveřejnit spolu s pozvánkou na webu společnosti. Dle důvodové zprávy je hlavním účelem této změny postavit najisto, že společnost nemusí akcionářům spolu s pozvánkou zasílat úplný návrh změny stanov.

Doprovod společníka

Úplnou novinkou je zavedení možnosti, aby se společníkem byla na jednání valné hromady přítomna i jedna třetí osoba. V případě společností s ručením omezeným je pak tato osoba dle § 168 odst. 3 ZOK povinna společnosti doložit, že je zavázána minimálně ke stejné mlčenlivosti jako společník společnosti s ručením omezeným. U akcionářů tuto podmínku zákon nestanoví, a to z toho důvodu, že právo akcionáře na vysvětlení nezahrnuje informace, které by při zveřejnění mohly akciové společnosti způsobit újmu, povinnost mlčenlivosti mohou ovšem určit stanovy. Podle dosavadní právní úpravy se jednání mohl účastnit společník sám, případně jím zvolený zástupce, nebylo však postaveno najisto, zda se mohou účastnit také oba zároveň.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?