V únoru Ústavní soud zrušil část přechodného ustanovení zákona o odpovědnosti za přestupky, konkrétně větu první § 112 odst. 2 (viz Právní rádce 3/20201 💬). Nálezem z 16. června 20202 💬 nyní Ústavní soud zrušil i větu druhou výše uvedeného ustanovení.

Dne 1. července 2017 nabyl účinnosti zákon o odpovědnosti za přestupky3 💬, který nahradil dřívější zákon o přestupcích.4 💬 § 112 odstavec 2 stanovil, že: "Ustanovení dosavadních zákonů o lhůtách pro projednání přestupku nebo jiného správního deliktu, lhůtách pro uložení pokuty za přestupek nebo jiný správní delikt a lhůtách pro zánik odpovědnosti za přestupek nebo jiný správní delikt se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nepoužijí. Odpovědnost za přestupek a dosavadní jiný správní delikt však nezanikne dříve, než by uplynula některá ze lhůt podle věty první, pokud k jednání zakládajícímu odpovědnost došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona."

První věta tohoto ustanovení byla zrušena únorovým nálezem z důvodu její rozpornosti s článkem 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod (LZPS) podle něhož "trestnost činu se posuzuje a trest se ukládá podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán. Pozdějšího zákona se použije, jestliže je to pro pachatele příznivější".

Navzdory provázanosti obou vět výše uvedeného ustanovení se Ústavní soud ve svém únorovém nálezu větou druhou předmětného ustanovení nezabýval, jelikož nemohl jít v řízení o zrušení zákonů ultra petitum s tím, že ve vztahu k větě druhé konstatoval, že "obratu 'lhůta podle věty první' je i po zásahu Ústavního soudu třeba rozumět v původním významu, který mu určil zákonodárce, tj. že jde o lhůty pro projednání přestupku nebo jiného správního deliktu, lhůty pro uložení pokuty za přestupek nebo jiný správní delikt a lhůty pro zánik odpovědnosti za přestupek nebo jiný správní delikt".5 💬

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?