I když kvůli koronaviru vláda notářům přímo nenařídila kanceláře uzavřít, poptávka po jejich službách klesla v době nouzových opatření natolik, že sami od sebe omezili úřední hodiny. "Účastníci zásadním způsobem omezili své aktivity, odhadem o 90 procent," vypočítává notář Martin Foukal. Navíc se i sami notáři snaží kontakt s klienty omezit na minimum. Komunikují s nimi prostřednictvím e-mailu nebo po telefonu, využívají datové schránky a služby CzechPointu. To jim umožňuje vydávat řadu výstupů z informačních systémů veřejné správy v elektronické podobě. Mohou také elektronicky činit podání vůči orgánům veřejné moci nebo konvertovat listiny z listinné do elektronické podoby či naopak. Jenže takto bezkontaktně mohou notáři fungovat pouze u dílčích a přípravných úkonů, například když získávají údaje pro předběžné šetření v pozůstalostních věcech.

Novela umožní elektronizaci zápisů

U samotných notářských úkonů to bez přímého kontaktu s klientem nejde. "Tam, kde právní předpisy, tedy zejména notářský řád, stanovují povinnost kontroly totožnosti, svéprávnosti a svobody vůle při určitém právním jednání, tam podle stávajících právních předpisů nelze osobní účast ničím nahradit," upozorňuje prezident Notářské komory ČR Radim Neubauer. V praxi totiž stále chybí právní předpisy, které by umožňovaly provádění těchto úkonů on-line. Poskytování alespoň některých z nich na dálku si lze v budoucnu představit.

Přispět by k tomu měla novela notářského řádu, kterou schválila vláda. Návrh počítá s prováděním notářských zápisů právě v elektronické podobě. Týkat se to má zejména právních aktů firem. "Bude tak například možné zakládat společnost s ručením omezeným on-line, bez fyzické přítomnosti osoby u notáře, a to při zachování ověření totožnosti, zjištění vůle zakladatele, zákonnosti názvu společnosti," uvádí důvodová zpráva k návrhu novely.

Notáři by nově využívali videokonference. Totožnost by se ověřovala například občanským průkazem s elektronickým čipem. Úřední razítko a vlastnoruční podpis notáře by nahradil jeho elektronický podpis. Sami notáři by zároveň také ověřovali pravost elektronických podpisů.

Podle novely má také vzniknout jakýsi univerzální notářský archiv. Notářská komora má nově vést evidenci ověřených podpisů a sbírku dokumentů, která by obsahovala údaje o notářských zápisech. Oba rejstříky budou veřejně přístupné, lidé si tedy budou moci on-line ověřit pravost ověřovací doložky nebo notářského zápisu.

Elektronizace služeb notářů bude ovšem i po schválení této novely jen částečná. "S možností využití elektronické podoby se prozatím nepočítá například v dědických a rodinných věcech, kde je vnímán osobní kontakt notáře s účastníky jako nezastupitelný," vysvětluje důvodová zpráva k návrhu novely. Návrh teď míří do Poslanecké sněmovny.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?