Oblast nakládání s konopím a konopnými produkty spadá do gesce hned několika státních orgánů. Pro určení toho kompetentního je nutné v první řadě rozlišit účel využití, tedy zda se jedná o léčebné konopí, nebo konopí technické.

Kategorie léčebného konopí, respektive konopí pro léčebné použití, zahrnuje rostliny konopí určené k přípravě léčivých přípravků se standardizovaným obsahem látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů (THC), který může přesahovat hranici 0,3 procenta. Pojem "konopí pro léčebné použití" či "léčebné konopí" však není zákonným pojmem, a v § 2 zákona o návykových látkách jej tudíž nenalezneme.1 💬

Mezi pojmy vymezenými v § 2 zákona o návykových látkách nenalezneme ani technické konopí. Tím je ve smyslu § 5 odst. 5 zákona o návykových látkách třeba rozumět rostliny konopí, které mohou obsahovat maximálně 0,3 procenta THC. Technické konopí lze využívat pouze k omezeným průmyslovým, technickým a zahradnickým účelům, jakož i k obchodu s konopím za těmito účely. Využití této specifické kategorie se tak od využití léčebného konopí podstatně liší.

Působnost orgánů veřejné moci

Jak bylo nastíněno v předchozím článku (viz Právní rádce 04/2020), oblast nakládání s konopím a konopnými produkty spadá do působnosti více orgánů veřejné moci. Návodný přehled jejich kompetencí zveřejnilo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti.2 💬

V oblasti nakládání s konopím a konopnými produkty je činné zejména ministerstvo zdravotnictví, jehož součástí je Inspektorát omamných a psychotropních látek. Dále pak Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), jehož součástí je Státní agentura pro konopí pro léčebné použití (SAKL). Přehledné vymezení příslušných orgánů a jejich kompetencí obsahuje tabulka níže.

infografika: Infografika: Role státních institucí při pěstování konopí

Do působnosti ministerstva zdravotnictví spadá především regulace nakládání s léčebným konopím a vydávání povolení k zacházení s návykovými látkami. Povolení k distribuci léčivých přípravků (včetně konopných přípravků) pak uděluje SÚKL, do jehož působnosti spadá nakládání s léčebným konopím vypěstovaným v Česku.

Nakládání s léčebným konopím ve vztahu k zahraničí má na starost Inspektorát omamných a psychotropních látek. Závazná pravidla správné pěstitelské praxe, která stanoví SAKL, jsou podle § 24a odst. 2 zákona o návykových látkách součástí zadávacích podmínek výběrového řízení před SÚKL k udělení licence k pěstování konopí.3 💬

Dále je v této oblasti činné také ministerstvo zemědělství a další organizace působící v oblasti zemědělství, jako je například Státní zemědělský a intervenční fond, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský a Státní zemědělská a potravinářská inspekce.

Do kompetence ministerstva zemědělství spadá především pěstování technického konopí a jeho využití pro potravinářské a krmivářské účely. Působnost v oblasti nakládání s technickým konopím má i Celní správa, jež vykonává některé kontrolní činnosti při pěstování technického konopí, a to zejména dodržování ohlašovací povinnosti podle § 29 zákona o návykových látkách. Přehledné vymezení příslušných orgánů a jejich kompetencí obsahuje tabulka na následující straně.

Státní dozor u některých konopných produktů, zejména kosmetických přípravků, patří do působnosti krajských hygienických stanic, a to konkrétně oddělení hygieny předmětů běžného užívání či odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání.

Povolování pěstování léčebného konopí

Množstevní omezení obsahu THC a CBD stanoví prováděcí vyhláška k zákonu o návykových látkách.4 💬 V příloze číslo 1 této vyhlášky je uvedeno, že za konopí pro léčebné použití je považováno pouze konopí druhu Cannabis indica L. nebo Cannabis sativa L. s obsahem THC v rozmezí 0,3 až 21,0 procenta a v případě CBD je to v rozmezí 0,1 až 19,0 procenta. Jiné druhy konopí nebo mimo uvedené množstevní rozmezí THC či CBD tudíž nesplňují definici konopí pro léčebné použití a nelze je pod daným označením v Česku pěstovat.

Pěstování léčebného konopí je podmíněno udělením licence SÚKL a povolením k zacházení od ministerstva zdravotnictví. Zánik povolení k zacházení je zákonným důvodem zániku licence.

V Česku působí v současné době pouze jeden pěstitel léčebného konopí, kterým je společnost Elkoplast Slušovice. Této společnosti bylo vydáno rozhodnutí o povolení k zacházení v roce 2015 a nahrazeno povolením k zacházení v roce 2016.5 💬

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?