Čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení od smlouvy platí i pro digitální obsah, rozhodl Ústavní soud

Ústavní soud se znovu zabýval tím, jak daleko sahá ochrana spotřebitele při uzavírání smluv na dálku. Spor, který nyní řešil, se týkal nesprávně provedené jazykové korektury diplomové práce. Tu spotřebitel zadal korektorce prostřednictvím e-mailu. Kvůli chybám v korektuře poté odmítl zaplatit kupní cenu a od smlouvy odstoupil. Korektorka se poté obrátila na okresní soud. Ten její žalobě vyhověl a odstoupení od smlouvy vyhodnotil jako neplatné.

Ústavní soud se při posuzování případu zabýval otázkou, jestli tak okresní soud neporušil základní práva spotřebitele při posuzování jeho závazků vůči korektorce. Ústavní soudci připomněli, že spotřebitelům jako slabší straně náleží ve vztazích s podnikateli zvýšená míra ochrany. Při smlouvách uzavíraných na dálku, kdy se spotřebitel nemůže předem seznámit s danou službou, má proto právo ve lhůtě 14 dnů od smlouvy odstoupit. To platí i v situaci, kdy je výsledkem služby dodání digitálního obsahu. Výjimkou jsou případy, kdy dá spotřebitel výslovný souhlas s dodáním digitálního obsahu před plynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Ústavní soud tak nevzal v potaz argumentaci okresního soudu, podle které nelze logicky odstoupit od smlouvy, když si strany smlouvy již nemohou vzájemně vrátit plnění. To by platilo například v případě, kdy by objednatel odstoupil od smlouvy o upečení dortu poté, co dort snědl.

Podle ústavních soudců okresní soud porušil právo spotřebitele na soudní ochranu. Sporem se proto bude muset zabývat znovu a zohlednit přitom ustanovení týkající se ochrany spotřebitele.

Více informací viz nález sp. zn. II. ÚS 78/19

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?