Nová monografie "Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces", jejímž autorem je Jiří Mulák, asistent soudce Vrchního soudu v Praze a talent roku v soutěži Právník roku 2018, uceleně pojednává o základních zásadách trestního řízení. Ty představují nosné stavební kameny trestního práva procesního. Publikace se základním zásadám, mezi něž patří mimo jiné zásada legality či presumpce neviny, věnuje jak souhrnně v kontextu jejich úlohy v rámci trestního řízení ovládaného právem na spravedlivý proces, tak následně také jednotlivě. Nejedná se přitom o pouhou analýzu stávající právní úpravy, nýbrž také o sumarizovaný popis poznatků o této problematice vyplývající z aplikační praxe.

V publikaci, čítající více než 300 stran textu, jsou základní zásady trestního řízení analyzovány i z pohledu inkvizičně-obžalovacích a adversárních dogmat, která specifikují souhrn pravidel v univerzálním a nadčasovém pojetí kontinentálního i angloamerického práva. Přestože základní zásady trestního procesu nepochybně představují téma tradiční, nic to neubírá na jeho aktuálnosti, a to především v kontextu i nadále trvajících snah o rekodifikaci trestního práva procesního.

Monografie je přehledně rozdělena do pěti kapitol − úvodní kapitoly, kapitoly věnující se introdukčním úvahám, kapitoly o samotných základních zásadách trestního řízení, navazující části věnující se jednotlivým základním zásadám a závěrečné kapitoly shrnující podstatné body monografie. V úvodu do problematiky autor upozorňuje na probíhající snahy o rekodifikaci trestního práva procesního, které by měly vyústit v přijetí nového trestněprocesního předpisu. Ten by měl především zaručit právo na spravedlivý proces a zároveň umožnit orgánům činným v trestním řízení rychle a efektivně odhalovat, vyšetřovat a trestně stíhat pachatele trestných činů.

Sdílíme autorův názor, že jednou z nejpodstatnějších náležitostí takového procesního kodexu jsou právě zásady, které tvoří základní stavební kameny trestního práva procesního. Jak Mulák správně uvádí, základní zásady mají mnoho funkcí, mezi nimiž je i funkce legislativní. V rámci ní by zákonodárce měl všechny novelizace trestního řádu (které jsou také kvůli unijní legislativě velice četné) podrobovat zhodnocení jejich souladu se základními zásadami, jimiž je trestní řízení ovládáno. Jedná se tak o nezměnitelné jádro trestního procesu, které by mělo, na rozdíl od ostatních ustanovení, přetrvat po celou dobu účinnosti trestního řádu bez četných novelizací.

Zaostřeno na legalitu a kontradiktornost

Autor si zvolil komplexní téma, které je ovšem značně obsáhlé a zasahuje do celé řady problémů. Proto již v úvodu práce upozornil na dvě stěžejní témata, kterým se z důvodu jejich mimořádné závažnosti bude věnovat. Speciální místo v monografii proto zaujímají zásada legality a oportunity a zásada kontradiktornosti řízení, kterým se Mulák podrobně věnuje ve čtvrté kapitole své publikace.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?