Povinné smluvní pojištění profesní odpovědnosti advokátů je jednoznačně nezbytným základem pojistné ochrany každého, kdo tuto profesi vykonává. Nastavení vhodných parametrů takové ochrany je zásadní pro její fungování v případě vznesení nároku z titulu odpovědnosti za újmy způsobené v souvislosti s výkonem advokacie.

Pro zajištění ochrany klientů a vymahatelnosti jejich nároků stanovuje zákon o advokacii všem advokátům povinnost uzavřít pojištění profesní odpovědnosti. U jednotlivých forem výkonu advokacie stanovuje zákon či stavovský předpis i výši pojistných limitů a dále také odpovědnost advokáta za jeho zaměstnance, tedy koncipienty či zaměstnané advokáty.

Při výkonu advokacie je proto nezbytné mít uzavřené kvalitní profesní pojištění v dostatečném rozsahu, které komplexně pokryje možná rizika spojená s výkonem advokacie. V první řadě musí advokát zvolit vhodnou výši limitu pojistného plnění. Je dobré zvážit, s ohledem na charakter činnosti konkrétního advokáta a jeho klientelu, v jaké výši může potenciálně klientovi způsobit újmu, a nedívat se jen na zákonem či dalšími předpisy stanovené minimální limity.

Neméně důležité je věnovat pozornost také možným formám připojištění a rozšíření pojistného krytí. A pamatovat by měli advokáti i na to, že ke vzniku újmy a případnému vznesení nároku může dojít až po delším časovém období.

Jednodušší je situace u pojistných smluv sjednaných na principu příčiny, kdy není potřeba sjednávat takzvané udržovací pojištění po skončení činnosti. U druhého pojistného principu, tedy principu vznesení nároku, je třeba takové případy ošetřit vhodnou volbou smluvních ujednání. Při hledání optimální pojistné ochrany je přínosné využít služeb zkušeného pojišťovacího makléře, který zná specifika dané profese a provede klienta případnými úskalími.

Kvalitní profesní pojištění je možné doplnit i dalšími pojistnými produkty, pokud jsou pro daného advokáta či advokátní kancelář vhodné. Podle charakteru činnosti se může jednat například o:

  • pojištění činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů,
  • D&O pojištění neboli pojištění odpovědnosti členů statutárních a dozorčích orgánů,
  • pojištění kybernetických rizik, jako je únik osobních údajů a firemních dat, včetně sankcí od dozorových orgánů.

Vhodně nastavený pojistný program reflektující potřeby a specifika profese advokátů pak eliminuje případné negativní dopady související se vznesením nároků na náhradu újmy.

Partnerem článku je WI-ASS ČR (pojišťovací makléř)