Právo soudu nařídit účastníkům sporu první setkání s mediátorem přinesl do Česka od roku 2012 zákon přijatý na základě evropské směrnice o mediaci. Úpravu prvního setkání nyní obsahuje § 100 odstavec 2 občanského soudního řádu. Avšak jednou z myšlenek věcného záměru civilního řádu soudního je tuto úpravu zrušit. Podle autorů záměru odporuje pravidlu dobrovolnosti mediace.

Zrušení prvního setkání se mi nejeví jako správné. Odborné veřejnosti je jistě známo pravidlo, že soud usiluje o smír účastníků řízení. V řadě případů je ale dosažení dohody velmi komplikovaná a dlouhodobá záležitost přesahující časové možnosti soudu. Soud má sice také povinnost upozornit účastníky na možnost využít mediaci. Avšak soudní jednání nedává dostačující časový prostor na detailní rozbor veškerých jejích aspektů, které by pro účastníky sporu mohly být přínosné.

Právě proto zákon zavedl institut prvního setkání. Jeho smyslem je, aby mediátor, jakožto odborník, vysvětlil stranám výhody a nevýhody mediace, poskytl jim veškeré údaje potřebné pro rozhodnutí, zda je pro ně přijatelná a vhodná, a pomohl jim zvážit, zda by jim mohla přinést uspokojivější řešení než soudní rozhodnutí.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?