Elektronizace zdravotnictví patří mezi nejambicióznější projekty posledních let. Lékový záznam jako takový známe již od loňska. Nyní má novela zákona č. 378/2008 Sb., o léčivech, umožnit jeho sdílení, respektive nahlížení do údajů o předepisovaných a vydávaných léčivých přípravcích.1 💬 Osoby vykonávající zdravotnická povolání by tak od příštího roku neměly být odkázány na mnohdy nepřesné či neúplné informace od pacientů. Z technického hlediska se nejedná o nákladné vybudování nového systému, jako tomu bylo například při systému ověřování pravosti léčiv, ale o využití již zpracovávaných dat novým způsobem. Aby k tomu mohlo dojít, je potřeba upravit stávající pravidla.

Navrhovaná úprava je plně v souladu s kýženou digitalizací služeb, zásadami znovupoužitelnosti údajů, sdílené služby veřejné správy, otevřenosti, transparentnosti a uživatelské přívětivosti vůči pacientům.

Rozsah a účinnost úpravy

Novela zákona přináší řadu změn týkajících se nejen lékového záznamu, o kterém bude v článku dále pojednáno, ale také výkonu farmaceutického povolání jako takového. Jedna z těchto změn se týká elektronických receptů. Novela upřesňuje podmínky jednak pro vydávání elektronických receptů a jejich obsahu, jednak pro výjimky z jejich vydání a nahrazení listinným receptem. V případě, kdy farmaceut pracuje s listinným receptem, bude mít nově povinnost jej převést do elektronické podoby tak, aby se údaje o předepsaném a vydaném léčivém přípravku promítly do systému eRecept.

V rámci samotného receptu zakazuje zákon uvádět jakákoliv sdělení reklamní povahy. Cílem je, aby nebyli upřednostňováni konkrétní poskytovatelé lékárenské péče. Toto ustanovení je poměrně zásadní v rámci potlačení neformálních dohod mezi lékaři a lékárnami, přičemž cílí zejména na právo svobodného výběru poskytovatele lékárenské péče. Samotná praxe ukáže, zdali se toto právo dá podpořit i jinou cestou než stanovením maximálních limitů na doplatky.

Další ze změn klade povinnost lékařům postupovat tak, aby nedocházelo k nevhodnému či nehospodárnému nakládání s léčivými přípravky. Je otázkou, zdali se tato povinnost v praxi projeví a jak moc ji ovlivní generická substituce. Pakliže dojde k záměně léčivého přípravku, může nově vydávající farmaceut doplnit či opravit údaje uvedené v elektronickém receptu, a to zejména za účelem toho, aby v rámci náhledu do sdíleného lékového záznamu bylo zřejmé, jaký léčivý přípravek byl nakonec vydán.

Novela zákona se dále dotýká informační povinnosti držitelů rozhodnutí o registraci, distributorů i lékáren, a to jejím rozšířením o povinnost sdělovat údaje o ceně léčivých přípravků Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv za statistickými účely.

Systém eRecept

Další změnu, kterou novela přináší, představuje zřízení systému eRecept jako souhrnného informačního systému veřejné správy. Samotný systém se skládá z několika dílčích, vzájemně propojených prvků. Mezi ně můžeme zařadit centrální úložiště elektronických receptů,2 💬 registr pro léčivé přípravky s omezením, sdílený lékový záznam, systém správy souhlasů s možností nahlížení do lékového záznamu, službu zaznamenávající a uchovávající informace o všech činnostech provedených v systému eRecept, službu webové a mobilní aplikace a službu poskytující anonymizované údaje ze systému.

Správcem celého systému eRecept bude Státní ústav pro kontrolu léčiv, jehož kompetence se tak rozšíří i do těchto oblastí. K údajům v tomto systému bude mít přístup vedle lékařů, farmaceutů či pacientů, také policie nebo Ústav zdravotnických informací a statistiky.3 💬

Lékový záznam

Smyslem sdíleného lékového záznamu je umožnit pacientům, lékařům, lékárníkům a klinickým farmaceutům nahlédnutí do údajů o léčivých přípravcích konkrétního pacienta. V rámci nahlédnutí je možné vidět identifikační údaje o pacientech, informace o předepsaných a vydaných léčivých přípravcích, informace o lékařích, lékárnících a poskytovatelích lékárenské péče v rozsahu jméno, příjmení a kontaktní údaje. Rozsah identifikačních údajů o pacientech zůstává nezměněn a i nadále budou zpracovávány údaje uváděné na lékařském předpisu.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?