Na evropském trhu se každoročně prodají desítky miliard nezdaněných cigaret. Snížit jejich počet si klade za cíl nový systém sledování tabákových výrobků, který by měl začít fungovat od 20. května. Zjednodušeně řečeno: každá krabička dostane unikátní kód a z něj bude možné vyčíst, kdy, kde a kým byla vyrobena, pro jaký trh byla určena, případně jakou cestou se dostala k prodejci. Veškeré tyto údaje budou uchovány v elektronické podobě.

Nejde však jen o daňové úniky. Na trh se dostávají i cigarety, které neodpovídají evropským normám, čímž může docházet k dalšímu zvyšování zdravotních rizik spojených s kouřením.1 💬 Ze strany EU tak spuštění systému představuje další krok ke splnění závazků vůči Světové zdravotnické organizaci.2 💬

Základní pramen úpravy představuje směrnice o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výroby, úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků (anglicky Tobacco Products Directive), která cílí na zlepšení funkcionality vnitřního trhu regulací složení tabákových výrobků, jejich balení a značení či regulací reklamy a nezákonného obchodu.3 💬 K provedení technických pravidel o ochranných prvcích a systému slouží prováděcí nařízení.4 💬 To upravuje jak povinnosti dotčených osob, tak již zmíněné technické parametry ochranných prvků a celého systému. Úvodem je potřebné zdůraznit, že povinnosti kladené právní úpravou míří zejména na velké firmy působící na trhu s tabákovými výrobky, jakými jsou výrobci, dovozci či vývozci. I když se úprava dotýká také maloobchodních prodejců na konci celého řetězce, nedopadají na ně ty největší povinnosti. Kontrola nad celým systémem spadá do kompetence Státní zemědělské a potravinářské inspekce.

Doutníky až za pět let

Nová úprava dopadá na všechny tabákové výrobky vyrobené v Evropské unii, případně mimo ni, pokud jsou pro vnitřní trh EU určeny. Nařízení má rozdělenou účinnost podle toho, o jaký druh tabákových výrobků se jedná.

Cigarety a tabák k ručnímu balení cigaret, které byly vyrobeny či dovezeny do EU před 20. květnem 2019 a nebyly označeny jedinečnými identifikátory, mohou zůstat ve volném oběhu po dobu jednoho roku, tedy do 20. května 2020. Na tyto tabákové výrobky se nevztahují povinnosti dle nařízení. Cigarety dovezené později úpravě podléhají a musí splňovat podmínky stanovené nařízením. Obdobně tomu je i u tabákových výrobků jiných než cigarety a tabáku k jejich ručnímu balení, tedy například doutníky či dýmkový tabák. Ty, které byly vyrobeny či dovezeny do EU před 20. květem 2024 a nebyl jim identifikátor přiřazen, mohou zůstat v prodeji až do května 2026.

Co krabička, to jedinečný identifikátor

Z hlediska ochranných prvků je zapotřebí rozlišovat jednotková balení a balení skupinová, která obsahují dvě a více balení jednotkových. Typicky se tak jedná o krabičky cigaret balených do kartonů.

První z ochranných prvků představuje jedinečný identifikátor (UI), kterým je alfanumerický kód umožňující identifikaci jednotkového balení nebo skupinového balení tabákových výrobků. Tento identifikátor má umožnit sledování relevantních informací, zejména pak data a místa výroby (závod, stroj, směna), popisu výrobku, zamýšleného trhu, trasy přepravy, totožnosti všech dotčených osob a informací o objednávce a platbě. Jedinečný identifikátor musí být vytištěný, neodstranitelný, nesmazatelný a nesmí být žádným způsobem skrytý nebo narušený, a to včetně daňových značení nebo cenovek.

infografika: Infografika: Evropa chce vědět o každé cigaretě

Nařízení stanovuje složení tohoto ochranného prvku, které se odlišuje u všech balení, a skládá se z určení vydavatele identifikátorů, pořadového čísla a časového razítka. V případě jednotkových balení je jedinečný identifikátor doplněn kódem výrobku, u balení skupinového pak kódem zařízení, v němž proběhl proces jeho sestavení. Zatímco identifikátor jednotkového balení je omezen 50 znaky a neumožňuje nést jiné datové prvky, identifikátor skupinového balení může čítat až 100 znaků a obsahovat i jiné informace. Pomocí identifikace na úrovni skupinového balení musí být možné identifikovat všechny jedinečné identifikátory jednotkových balení, které v sobě obsahuje.

Z praktického hlediska je potřeba stanovit také způsob zakódování identifikátoru do datového média, které může být vyjádřeno jedním ze tří typů, a to formou datové matice, QR kódu či bodového kódu (DotCode). S ohledem na to, že úprava nezakazuje umisťování jiných kódů na balení, mohou jednotlivé subjekty uvést vedle datových médií také označení "TTT" za účelem rozlišení od ostatních. Za zakódování a kvalitu datových médií jsou zodpovědní zejména výrobci a dovozci.5 💬 Subjekt je pak povinen umístit na balení jedinečný identifikátor také ve formátu čitelném lidským okem, a to primárně vedle kódu či matice nebo i jinde na balení.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?