Spor před Tribunálem EU vznikl ohledně starší ochranné známky Společenství SPINNING, jejímž vlastníkem je od 3. dubna 2000 (tedy ještě za účinnosti nařízení č. 40/941 💬) společnost Mad Dogg Athletics, Inc. Tuto ochrannou známku se pokusila částečně zrušit česká společnost Aerospinning Master Franchising, s.r.o., svým návrhem z 8. února 2012. Ta tvrdila, že ve smyslu čl. 51 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/20092 💬 (nyní čl. 58 odst. 1 písm. b) nařízení 2017/10013 💬) se ochranná známka Společenství SPINNING stala v důsledku činnosti nebo nečinnosti svého vlastníka označením, které je v obchodě obvyklé pro výrobek nebo službu, pro které je zapsána. Návrh se týkal výrobků obsažených ve třídě 28 a služeb obsažených ve třídě 41: "Přístroje na cvičení" "fyzický trénink".

Relevantní území

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví ve zrušovacím rozhodnutí4 💬 vycházel z úvahy, že se výraz "spinning" stal zdruhovělým alespoň pro území České republiky. Mad Dogg Athletics jako vlastník napadené ochranné známky tvrdil, že území jednoho členského státu nestačí a že by relevantní veřejnost ochrannou známku musela vnímat jako obvyklé označení v celé unii, nebo přinejmenším v převážné části unie.

Tribunál zdůraznil5 💬 celoevropskou povahu ochranné známky EU obdobně jako v jiném nedávném rozhodnutí ve věci KitKat a mnohých dalších. Podle něj je nutno posuzovat všechny aspekty ochranné známky ve vztahu k celému území unie. Pokud se známka nemá stát generickým označením, nesmí se tak stát na jakékoli části území EU. Tribunál uvedl následující:

Jednotná povaha ochranné známky EU (dříve ochranné známky Společenství) představuje základní právní zásadu, na níž stojí celé nařízení. Pokud tedy ochranná známka již nemá účinky, byť v jediném členském státě, zcela logicky nemá účinky na celém území Evropské unie. Tento stav je v rozporu s požadavky nařízení a musí být zrušena pro celé území.6 💬

Majitel ochranné známky EU musí být dostatečně obezřetný v souvislosti s obranou svých práv a uplatňovat je v celé unii.7 💬

Případné závažné, až nespravedlivé důsledky zrušení ochranné známky pro celou Evropskou unii na základě jejího zdruhovění na poměrně malém území jsou "vlastní právnímu stavu, jehož chtěl unijní normotvůrce dosáhnout"8 💬.

Zásadní je tedy jednoznačná deklarace toho, že jakékoli území, bez ohledu na rozlohu či objem obchodu, je stejně podstatné, a tedy ztráta rozlišovací způsobilosti v jeho rámci může vést ke zrušení ochranné známky pro celou Evropskou unii.

Relevantní veřejnost

Důležitou otázkou bylo, zda jsou v případě zdruhovění označení chráněného známkou relevantní koncoví uživatelé, nebo též takzvaní dotčení profesionálové − například provozovatelé fitness center.

Zásadně platí, že při posuzování otázky, zda se ochranná známka Společenství (dnes EU) stala v obchodě obvyklým označením, má vnímání spotřebitelů nebo koncových uživatelů rozhodující význam9 💬. Je však třeba přihlédnout i k pozici dotčených profesionálů, ale pouze pokud to je odůvodněno specifickými charakteristikami trhu10 💬.

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví k tomuto uzavřel, že trh s rotopedy není natolik specifický, aby rozlišovací způsobilost zachovaná ve vztahu k profesionálům mohla převážit nad zdruhověním označení mezi spotřebiteli.

Z dokazování však vyplynulo, že zákazníky Mad Dogg Athletics jsou v 95 procentech případů profesionálové, neboť spotřebitelé výrobky s ohledem na vysokou pořizovací cenu nenakupují, ale využívají je skutečně jen zprostředkovaně.

Tribunál rozhodl, že tito profesionálové "hrají ústřední roli na trzích s přístroji na cvičení a mají rozhodující vliv, když si koneční uživatelé vybírají služby označené jako 'fyzický trénink'. Uvedení provozovatelé tedy prostřednictvím znalosti funkce označení původu zpochybněné ochranné známky umožňují realizaci procesu komunikace mezi poskytovateli těchto služeb a konečnými uživateli"11 💬. Jinými slovy, primární funkcí zpochybněné ochranné známky je samozřejmě označení původu, ať již zboží či služeb, přičemž zde s ohledem na specifika trhu pro její naplnění postačí, že je tato funkce předmětné ochranné známky zachována ve vztahu k dotčeným profesionálům, kteří ochrannou známku znají a například jako provozovatelé fitness centra v podstatě za uživatele vyhodnotí kvalitu zboží či služby označené ochrannou známkou (třeba při vybavování svého fitcentra) a tu poté zprostředkují koncovému uživateli v rámci poskytování služeb.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?