Ve světle aktuálních komplikací velkých výstavbových projektu? se ukazuje rizikovost hodnocení? na nejnižší nabídkovou cenu. Následky pociťuje i široká?veřejnost. Daňový poplatník není spokojen se službami a produkty, které mu stát dodává. Už v minulém roce se ovšem objevili investoři, kteří se pokoušejí hledat alternativní cesty.

Zadání historicky prvního projektu - rekonstrukce mostu - podle metody m4E, kterou používá ve své metodice Státní fond dopravní infrastruktury a kterou připravili autoři tohoto článku, dokončila nedávno úspěšně Správa železniční dopravní cesty ČR. Další projekty se připravují, nebo probíhá jejich zadávání. V lednovém čísle měsíčníku Právní rádce jsme zmínili, s jakými kritérii metoda hodnocení m4E pracuje. V tomto článku je rozebereme podrobněji, a to včetně postřehů z jejich praktické aplikace.

Odborná úroveň

Hodnotícím kritériem Odborná úroveň jsou dodavatelé vybízeni k uvedení tvrzení o své odbornosti, které bude přínosné pro naplnění účelu veřejné zakázky1 💬. Přitom je lhostejné, zda se vztahuje k technické připravenosti dodavatele2 💬, či organizaci, kvalifikaci nebo zkušenostem projektového manažera či jiných klíčových pracovníků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky.

Tvrzení o odborné úrovni dodavatele je hodnoceno pozitivně jedině tehdy, pokud je jeho efekt, tj. onen vztah k účelu veřejné zakázky, vyjádřen číselnou hodnotou. Dalším předpokladem pro pozitivní hodnocení tvrzení je pak skutečnost, že efekt tvrzení je ověřený3 💬, a jeho dosažení na konkrétní veřejné zakázce je tak reálné. Všechny uvedené informace pak budou nejlépe hodnoceným dodavatelem před rozhodnutím o výběru detailně vysvětleny a obhájeny, a to v rámci Ověřovací fáze4 💬.

Díky své otevřenosti umožňuje takto konstruované kritérium všem dodavatelům stejnou měrou projevit svou odbornost. Pokud povede k maximalizaci účelu veřejné zakázky a dodavatelé budou schopni tento efekt odbornosti ve vztahu k účelu vyčíslit i prokázat jeho reálnost, získají maximální bodový zisk.

Aby byla zachována schopnost kritéria umožnit dodavateli projevit svou odbornost, nesmí zadavatel předem definovat konkrétní aspekty odbornosti, které bude u dodavatelů sledovat. Každý dodavatel tak může mít svou odbornou kvalitu postavenou jinak. Na druhou stranu ale musí být z účelu veřejné zakázky zřejmé, které cíle a potřeby zadavatele jsou pro úroveň kvality dodavatele významné, a co tedy bude hodnoceno nejlépe. Podle toho mohou dodavatelé svoje nabídky orientovat.

Pro usnadnění přípravy nabídek lze zadavateli doporučit, aby jako součást zadávacích podmínek dodavatelům poskytl formuláře, které budou dodavatele vést při vyplňování hodnocených údajů. Omezení rozsahu5 💬 předkládaných (a tedy i hodnocených) informací jen na ty skutečně relevantní je jedním z charakteristických prvků Best Value Procurement6 💬 a podobně je tomu u m4E. V praxi se osvědčily i pro dodavatele zpracované metodické pokyny, které je názorně vedou ke správnému vyplnění formulářů. Zejména při realizaci pilotních projektů pak uvedené dobře doplňuje nadstandardní komunikace zadavatele s dodavateli před zahájením řízení, a to cestou edukativních předběžných tržních konzultací či obecnějších setkání s dodavateli7 💬.

Rizika

Smyslem kritéria Rizika je bodově zvýhodnit dodavatele, který je schopen identifikovat potenciální rizika konkrétní veřejné zakázky a díky předchozím zkušenostem, schopnostem či odborným znalostem eliminovat možnost jejich vzniku či alespoň minimalizovat jejich dopad. Pro hodnocení v rámci m4E lze za relevantní označit riziko, které:

  • může ztížit, či dokonce ohrozit naplnění účelu veřejné zakázky,
  • je rizikem zadavatele,
  • dosahuje určité (zadavatelem předem stanovené) finanční významnosti,
  • lze řešit opatřením s ověřeným8 💬, reálným efektem.

Ze zadávacích podmínek, resp. ze vzorových šablon pro zpracování nabídky, musí být dodavatelům zřejmé, jaké informace k jednotlivým rizikům a jaká opatření k nim mají ve svých nabídkách uvádět. Tímto mají všichni dodavatelé stejné podmínky a záleží opět pouze na jejich odbornosti, která rizika identifikují a jaká opatření k nim navrhnou. Za taková opatření, kterými prokážou vysokou efektivitu ve schopnosti riziko eliminovat, či alespoň zmírnit jeho negativní dopad, obdrží maximální množství bodů.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?