Přestože už nyní má Evropská unie jednu z nejpřísnějších právních úprav ochrany spotřebitelů na světě, zaměřila se Evropská komise na další zvyšování jejich práv. Důvodem je zřejmě to, že výdaje spotřebitelů tvoří 56 procent unijního HDP. Komise k 15. červnu 2017 zakázala poplatky za roaming a od 3. prosince 2018 není možné ani neodůvodněné zeměpisné blokování (tzv. geoblocking).1 💬 V dubnu tohoto roku pak představila Evropská komise návrh směrnice o kolektivních žalobách spotřebitelů a dále také návrh změnové směrnice na ochranu spotřebitele.2 💬 Cílem nové právní úpravy je zvýšení standardu ochrany spotřebitelů v EU. V rámci směrnice na ochranu spotřebitele by toho cíle mělo být dosaženo hlavně přijetím dostatečně účinných a pro podnikatele odstrašujících sankcí, zatímco směrnice o kolektivních žalobách spotřebitelů by měla přispět ke zvýšení vymahatelnosti práva v oblasti ochrany spotřebitele tím, že umožní všem poškozeným požadovat náhradu společně.

Vyšší pokuty při porušení právních předpisů o ochraně spotřebitele

Podle stávající směrnice o nekalých obchodních praktikách3 💬 si sankce za porušení ustanovení na ochranu spotřebitele určují jednotlivé členské státy samy, aniž by jejich výši evropské právo jakkoliv vymezovalo. Sankce v jednotlivých státech se tak mohou velmi výrazně lišit. V České republice jsou sankce za porušení ustanovení na ochranu spotřebitele v současné době stanoveny v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, přičemž nejvyšší pokuta při porušení zákazu nekalých obchodních praktik je stanovena na 5 milionů korun.

Podle návrhu Evropské komise si sice jednotlivé členské státy budou i v budoucnu sankce za porušení ustanovení o ochraně spotřebitele určovat samy, ale do stávajícího článku 13 směrnice o nekalých obchodních praktikách bude zakomponována minimální výše horní hranice pokuty. Nově tak bude maximální výše pokuty muset činit alespoň čtyři procenta z obratu obchodníka v konkrétním členském státě. Pokud se bude porušení týkat více než jednoho členského státu, bude horní hranice pokuty stanovena minimálně ve výši čtyř procent z obratu obchodníka ve všech dotčených členských státech. Členskému státu však nebude nic bránit stanovit si i vyšší horní hranici pokuty a při stanovení dolní hranice pokuty nebude členský stát ani nadále nijak omezen.

Právo na odstoupení od smlouvy při nekalých obchodních praktikách

V případě, že se podnikatel vůči spotřebiteli dopustí nekalé obchodní praktiky, bude posílena pozice spotřebitele možností zajistit si postavení, v jakém by spotřebitel byl, kdyby k nekalé obchodní praktice nedošlo. Za tímto účelem proto bude do směrnice o nekalých obchodních praktikách vložen nový článek 11a, podle kterého by měl mít spotřebitel smluvní i nesmluvní možnosti nápravy. Smluvním prostředkem nápravy bude muset být nově alespoň právo spotřebitele odstoupit od smlouvy a nesmluvním prostředkem alespoň možnost spotřebitele požadovat náhradu škody.

Zavedení skupinových žalob

Již v současné době mohou podle směrnice o žalobách na zdržení se jednání v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů4 💬 kvalifikované subjekty (členskými státy určené spotřebitelské organizace nebo nezávislé veřejné orgány) podávat zástupné žaloby nebo podání ke správním orgánům namísto spotřebitelů, jejichž cílem je donutit podnikatele zdržet se určitého jednání. Dle názoru Evropské komise tato právní úprava není dostatečná a práva spotřebitelů není možné dostatečně efektivně vymáhat, jelikož jednotlivé nároky spotřebitelů jsou často tak nízké, že vzhledem k výši nákladů soudního či správního řízení se nevyplatí soudní spor vést.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?