O dvou nejfrekventovanějších ADR kolují u české odborné veřejnosti četné negativní názory. Cílem průzkumu, který v měsíci říjnu a listopadu 2018 zorganizoval Národní výbor ICC ČR ve spolupráci s Centrem mimosoudního řešení sporů Právnické fakulty UK, bylo potvrdit nebo vyvrátit tradiční notně pesimistické teze. Třeba že se mediace netěší přílišné známosti a že pro řešení obchodních sporů není v ČR prakticky vůbec využívaná. Výsledky lze hodnotit jako přinejmenším překvapivé. Prokázalo se, že převládající názor je zcela opačný. Výstupy z průzkumu jsou o to cennější, že se respondenti, kterých bylo celkem 106, rekrutovali z řad profesionálů zabývajících se domácím i mezinárodním obchodem. To se podařilo i díky zapojení českého národního výboru Mezinárodní obchodní komory (ICC). Přes tuto globálnost se průzkum zaměřil primárně na české subjekty, a výsledky je proto nutné vyhodnocovat ve světle specifik českého prostředí.

První část průzkumu směřovala k prioritám stran při řešení obchodních sporů. Ukázalo se, že strany nejčastěji požadují rychlost řešení, kterou s notným odstupem následovala vymahatelnost výstupu, efektivnost vynaložených prostředků a spravedlnost výstupu. Tyto požadavky pak podle názorů respondentů v obchodní oblasti nejlépe splňuje arbitráž (53,8 %), následovaná mediací (25,5 %). Trojici způsobů řešení sporů uzavírá soudní řízení (17 %).

Teze o neznámosti mediace v českém obchodním prostředí se nenaplnila. Drtivá většina dotazovaných (95,3 %) o mediaci v souvislosti s řešením obchodních sporů někdy slyšela. Alespoň jedné mediace se pak osobně zúčastnilo 46,2 % všech respondentů. Nejčastěji šlo o dva až pět případů (17 %), následovalo rozmezí šest až 10 kauz (8,5 %), přičemž nejfrekventovanější byl spor v hodnotě mezi jedním a dvaceti miliony korun (37,5 %).

Mediované případy se nejčastěji týkaly všeobecného obchodu, stavebnictví a energetiky. Respondenti však považují mediaci za účinnou prakticky ve všech oblastech obchodu, zejména pak ve stavebnictví, všeobecném obchodě a v oblasti práv duševního vlastnictví.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?