Změny na trhu pojišťovacích služeb, které nabyly účinnosti dne 1. 12. 2018, jsou důsledkem transpozice směrnice EU 2016/97, o distribuci pojištění (Insurance Distribution Directive, "IDD"). Vzhledem ke komplexnosti směrnice IDD bylo jako transpoziční řešení do českého právního řádu zvoleno přijetí zcela nového zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění ("zákon č. 170/2018 Sb."), který k 1. 12. 2018 zrušil dosud platný a účinný zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí ("zákon č. 38/2004 Sb.").

Zákon č. 170/2018 Sb. v návaznosti na směrnici IDD zvyšuje prostřednictvím nových opatření mj. ochranu spotřebitelů, zvyšuje požadavky na odbornost, kvalifikaci i průběžné vzdělávání pojišťovacích zprostředkovatelů, a přispívá tak k větší profesionalitě na trhu pojišťovacích služeb.

Změn, které přináší směrnice IDD, je však více. V tomto článku se zaměříme na nejpodstatnější změny, které jsou transpozicí směrnice IDD vyvolány, lze je rozdělit do tří okruhů, a to (i) na změny týkající se pojišťovacích zprostředkovatelů, (ii) změny, které se dotknou převážně práv spotřebitelů při distribuci pojištění a zajištění, a (iii) další změna.

Pojišťovací zprostředkovatelé

Pojišťovací zprostředkovatelé jsou definováni v § 2 písm. i) zákona č. 170/2018 Sb. jako ti, kdo jsou oprávněni jako podnikatelé zprostředkovávat pojištění nebo zajištění. V současné době jsou rozděleni v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 38/2004 Sb. do šesti kategorií pod písmeny a) až f). Pět z těchto kategorií, konkrétně vázaný pojišťovací zprostředkovatel, podřízený pojišťovací zprostředkovatel, výhradní pojišťovací zprostředkovatel, pojišťovací agent a pojišťovací makléř, bude nově zahrnuto a upraveno v kategorii (i) samostatných zprostředkovatelů a (ii) vázaných zástupců, čímž bude zajištěna větší přehlednost jednotlivých skupin pojišťovacích zprostředkovatelů a jejich jasnější začlenění do jedné z kategorií. Kromě nich budou oprávněni zprostředkovávat pojištění nebo zajištění také (iii) pojišťovací zprostředkovatelé s domovským členským státem jiným, než je Česká republika, (iv) doplňkoví pojišťovací zprostředkovatelé a (v) pojišťovny.

Samostatným zprostředkovatelem je v souladu s čl. 6 zákona č. 170/2018 Sb. ten, kdo je oprávněn zprostředkovávat pojištění nebo zajištění na základě oprávnění uděleného Českou národní bankou. Vázaným zástupcem se dle čl. 15 zákona č. 170/2018 Sb. stane osoba, která bude zapsána do registru vázaných zástupců a na tomto základě bude oprávněna zprostředkovávat pojištění a zajištění. Vázaný zástupce bude oprávněn na základě písemné smlouvy zastupovat pouze jednoho zastoupeného, pro kterého bude zprostředkovávat pojištění nebo zajištění. Novou kategorií pojišťovacích zprostředkovatelů zapisovaných do registru je kategorie doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele (§ 24 zákona č. 170/2018 Sb.). Jejich činnost spočívá ve zprostředkování pojištění, které je pouze doplňkovou službou k jimi dodávanému zboží nebo poskytované službě.

Doplňkoví pojišťovací zprostředkovatelé

Výjimky z působnosti zákona č. 170/2018 Sb. jsou v souladu s čl. 1 odst. 3 směrnice IDD upraveny v § 3 tohoto zákona. Obě ustanovení shodně upravují výjimku spočívající ve vyloučení určitých činností doplňkových pojišťovacích zprostředkovatelů z působnosti zákona č. 170/2018 Sb. Jedná se o případy uvedené v § 3 odst. 2 zákona č. 170/2018 Sb., ve kterých pojištění zprostředkovává osoba, která toto pojištění zprostředkovává pouze jako doplňkovou službu k jí dodávanému zboží nebo poskytované službě, a jsou-li kumulativně splněny následující dvě podmínky.

Zaprvé se pojištění musí týkat buď vad, poškození nebo ztráty zboží dodávaného touto osobou, nebo nevyužití nebo vady služby poskytované touto osobou, nebo poškození nebo ztráty zavazadla nebo jiné pojistné události spojené s cestováním.

Zadruhé nesmí výše pojistného pro jedno pojištění přesáhnout 600 eur ročně nebo 200 eur, netrvá-li pojištění déle než tři měsíce.

Jsou-li tyto podmínky splněny, neaplikuje se na takového doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele značná část ustanovení zákona č. 170/2018 Sb., zejména povinnost registrace u České národní banky či povinnost následného vzdělávání.

Výjimka se týká především cestovních kanceláří, které jsou bez větších povinností oprávněny sjednat cestovní pojištění nebo pojištění zrušení zájezdu, dále prodejců vozidel, kteří mohou sjednat pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, a v neposlední řadě i obchodníků, kteří v rámci prodeje zboží mohou sjednávat pojištění k prodávaným výrobkům pro případ vady, poškození nebo ztráty zboží, aniž by měli povinnost registrace doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele u orgánu dohledu.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?