Markéta Selucká, děkanka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
Markéta Selucká, děkanka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
autor: archiv M. Selucké

V právnické profesi, a nejenom zde, přibývá mezi magistry daného oboru těch, kteří si "zdobí" svoje jméno dalšími tituly. Jedním z těchto titulů je i LL.M. čili Master of Laws. Jedná se podle okolností o profesní nebo akademický titul, který lze v současné době získat kromě zahraničních i na vybraných vysokých školách v České republice. Celosvětový charakter LL.M. vede zákonitě i k tomu, že úroveň postgraduálního studia potřebného k jeho získání se může lišit. Není pak divu, že mnozí držitelé tohoto titulu připojují do závorek označení almae matris, aby dali najevo, že jejich LL.M. není pouze formálním titulem, ale jedná se o "značku dobré jakosti". Jako člen Akademické rady programů LL.M. na Právnické fakultě Masarykovy univerzity jsem o historii a současnosti této kvalifikace pohovořil s děkankou doc. JUDr. Markétou Seluckou, Ph.D.

Programy LL.M. mají na Právnické fakultě Masarykovy univerzity již dlouholetou tradici. V jaké oblasti práva na vaší fakultě LL.M. začínalo?

Ano, studium LL.M. má u nás více než desetiletou historii. Byli jsme první fakultou, která tuto možnost vzdělávání v České republice nabízela. Naši první absolventi promovali v roce 2007 v oblasti obchodního práva. Za tuto dobu máme již stovky absolventů z řad středního i vyššího managementu, advokátů či podnikových právníků a získali jsme bohaté zkušenosti nejen s vlastní organizací programů, ale i s náměty na oblasti práva, které jsou aktuální a mezi zájemci o další vzdělávání žádané.

Co vás vedlo k organizaci těchto programů? Podle čeho si vybíráte témata?

Naší ambicí je poskytnout ucelené právní vzdělávání, a to nejen v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu, ale také nabízet specializované vzdělávání v mezinárodně uznávaných kurzech LL.M. a MPA. Jsme fakultou otevřenou a neučí u nás jen významní akademičtí pracovníci, ale spolupracujeme také se špičkovými lektory z řad advokátů, soudců či státní správy. A právě díky kontaktům z praxe cítíme sílící potřeby jak právníků, tak i neprávníků se neustále vzdělávat v právních oblastech. Právo je dynamický obor, neustále se vyvíjí a je nutné tyto změny sledovat. Navíc je velice rozsáhlé a není již možné se věnovat všem oblastem práva stejně. Je nutné se specializovat na konkrétní oblast.

Naším tradičním vzdělávacím programem je LL.M. v obchodním právu. S vývojem informačních technologií a nutností tuto oblast právně pojmout jsme zařadili LL.M. v právu informačních a komunikačních technologií a plánujeme i anglický program LL.M. in Cybersecurity Law. Novinkou akademického roku 2017/2018 je pak program LL.M. nemovitosti a právo, do kterého již nyní přijímáme první zájemce.

V rámci našeho specializovaného vzdělávání se nezaměřujeme jen na soukromý sektor, ale organizujeme i program MPA (Master of Public Administration), jenž je určený zejména těm, kteří se pohybují na úseku veřejného sektoru a chtějí získat specializované znalosti v dílčích činnostech výkonu veřejné správy.

A co je pro vás důležité při tvorbě programu?

Naše LL.M. studium stavíme na kvalitě obsahové stránky i lektorského zabezpečení. Kontaktní výuka je dle našeho názoru také oceňovanou devízou našich programů. Účastníci mají možnost se při ní setkat nejen s odbornými lektory, ale také mezi sebou, sdílet informace z praxe, diskutovat, vytvářet osobní i obchodní kontakty. Absolventi našich LL.M. kurzů si tak neodnášejí jen nově nabyté znalosti, dovednosti a titul LL.M., který je mezinárodně uznatelný, ale také kontakty, které jsou v dnešní době velmi důležité.

Kdo je typickým účastníkem vašich programů?

Jsou to lidé z praxe, kteří už mají nějaké zkušenosti. V praxi řeší konkrétní kauzy a problémy a potřebují k tomu komplexní pohled. Ten jim vzdělávání v programech LL.M. nabízí. Poskytuje jim souvislosti a vytváří vazby mezi jednotlivými oblastmi práva či právními instituty. Vzdělávají se u nás jak právníci ze všech právních profesí, tak i neprávníci. Jsou to pracovníci středního i vyššího managementu nebo majitelé firem, kteří cítí potřebu rozšiřovat si své znalosti v konkrétní oblasti práva. Dále lidé, kterým vyšší vzdělání umožní postup na vyšší pozici v zaměstnání, nebo ti, kteří si uvědomují, že úspěšné absolvování programu jim přinese konkurenční výhodu při hledání nového zaměstnání.

Je možné, aby se přihlásili i absolventi bakalářského studijního programu? Jak blízko musí mít nabyté vysokoškolské vzdělání k oboru právo? Byl by přijat třeba i absolvent Janáčkovy akademie múzických umění?

Ano, studium LL.M. umožňuje, aby jej studovali absolventi bakalářských studijních programů, resp. podmínkou přijetí je ukončené vysokoškolské vzdělání a úspěšné absolvování přijímacího řízení, které v sobě zahrnuje také osobní pohovor, při němž se zajímáme mimo jiné o motivy a znalosti uchazeče. Ke studiu LL.M. není přijat každý uchazeč, protože si zakládáme na kvalitě našich studentů, nicméně podmínkou přijetí ke studiu není vzdělání v oboru právo či příbuzném oboru. Mnozí absolventi třeba i uměleckých oborů mají značné znalosti o právu, nabyté např. v souvislosti s jejich praxí ve vysokém managementu. Takže ke studiu LL.M. může být přijat třeba absolvent JAMU či DAMU nebo například ČVUT.

Osobně jste garantkou programu LL.M. nemovitosti a právo. Jedná se o nově otevřenou oblast, která se mi jeví jako velmi perspektivní.

K vytvoření tohoto programu nás opět vedly požadavky z praxe. Cílem programu je vzdělat odbornou veřejnost v oblasti nemovitostí a práva. Program je určený nejen právníkům, kteří se oblastí nemovitostí zabývají, ale také realitním makléřům, znalcům v oblasti oceňování nemovitostí či pojišťovacím makléřům. Zapomenout bychom také neměli na veřejný sektor, konkrétně tato oblast práva bude zajímat pracovníky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, obce vlastnící nemovitosti, bytová družstva... Na programu LL.M. nemovitosti a právo spolupracujeme s lektory z VUT Brno a špičkovými odborníky z praxe. Detailní informace mohou zájemci získat na webových stránkách kurzů LL.M. www.llm.law.muni.cz.

Zmínila jste, že nabízíte dva programy z oblasti práva informačních technologií. Jaký je mezi nimi rozdíl a pro koho jsou určeny?

Od podzimu 2017 zahajujeme program LL.M. v právu informačních a komunikačních technologií v českém jazyce, který je primárně určen právníkům, advokátům, manažerům či majitelům IT a softwarových firem, kteří se zabývají problematikou práva ICT, např. licenčními smlouvami. Anglický program LL.M. in Cybersecurity Law se specializuje úzce na právo kybernetické bezpečnosti, a očekáváme tedy zájem ze strany policie, Bezpečnostní informační služby, ale také ze zahraničí, neboť v Evropě se podobný program nikde jinde nenabízí.

Jak spolupracujete v oblasti LL.M. s dalšími vysokými školami v České republice, které rovněž tyto programy nabízejí?

Jako právnická fakulta si zakládáme na kvalitě našeho studia i na kvalitě našich studentů, nechceme, aby naše kurzy byly "korespondenční" či aby budily dojem, že jde pouze o získání mezinárodně uznávaného titulu LL.M. bez nutnosti nabýt potřebné znalosti. A právě v této oblasti spolupracujeme s ostatními právnickými fakultami veřejných vysokých škol, např. tím, že se snažíme dohodnout na uceleném systému hodnocení kvality LL.M. a MPA studia, jak je běžné např. ve Velké Británii či USA.

Tak budu držet palce, ať se daří, a děkuji vám za rozhovor.

Autoři: Stanislav Balík