Nyní, před zavedením GDRP, je tak možná poslední příležitost maximálně využít analytické nástroje
Nyní, před zavedením GDRP, je tak možná poslední příležitost maximálně využít analytické nástroje
autor: Dell

Evropské nařízení GDPR jasně definuje termín "profilování". Ten zjednodušeně řečeno znamená, že jakékoli automatizované zpracování osobních údajů vedoucí k zařazení osob (datových subjektů) do profilů, podléhá řadě specifických požadavků. Pod profilem si můžeme jednoduše představit jakoukoliv segmentaci či kategorizaci, zejména klientů.

• Informační povinnost − datový subjekt musí být informován o faktu, že jeho data jsou profilována. Infor­mace musí definovat účel, smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

• Vyřazení z profilování − datový subjekt má právo nebýt do profilování zařazen, pokud je realizováno automatickým procesem. Vyřazen navíc musí být okamžitě, jakmile vznese námitku nebo odvolá souhlas.

• Standardní GDPR požadavky − dále se profilování týkají i "standardní" GDPR požadavky, tedy například žádost o vymazání dat nebo poskytnutí informací.

Souhlas nad zlato

Výše uvedená omezení mají pochopitelně přímý dopad na práci s pokročilou analytikou. První starostí nyní bude, zda se vůbec mohou osobní údaje zpracovávat. Týká se to jak klientů, tak zaměstnanců. Nejde tedy jen o zákaznickou analytiku, ale i oblast HR, včetně případného řízení externích sítí. Pro analytické účely mohu data použít v následujících případech:

1. Mám souhlas

Případ, kdy mi datový subjekt dal výslovný souhlas k použití jeho osobních údajů pro profilování, bude zřejmě pokrývat velkou část případů využití analytiky. Zejména tam, kde na základě profilování činí správce rozhodnutí, které se datového subjektu významně dotýká. Získat jej ale nebude jednoduché. V případě klientů bude nutné tento souhlas explicitně získat a zároveň i splnit informační povinnost. Je potřeba připravit dostatečně vysvětlující, ale zároveň i v maximální možné míře flexibilní znění souhlasu. Je totiž žádoucí, aby i v případě změn v profilování nebo zavedení nového profilování nebylo nutné získávat nový.

První starostí nyní bude, zda se vůbec mohou osobní údaje zpra­co­vávat.

Zároveň ale musí klient dobře chápat, jakého profilování je součástí. Vytvoření formulace souhlasu s profilováním tedy bude vyžadovat intenzivní spolupráci byznysu s právním oddělením, a nejlépe rovnou i s vybranými klienty.

Specifickou situací bude předávání osobních údajů pro účely profilování třetím stranám. Zde půjde typicky o řízení a sledování výkonnosti externí prodejní nebo servisní sítě. Základním stavebním kamenem bude vymezení vztahu na úrovni B2B, včetně toho, kdo je v roli správce a kdo v roli zpracovatele. To může být náročné v případě spolupráce s větším množstvím fyzických osob podnikatelů, typicky u poradenských a zprostředkovatelských společností. Právní i obchodní oddělení by zde mělo být k dispozici pro vytvoření smluvních vzorů.

Poslední kategorií s potřebou poskytnutého souhlasu jsou potom zaměstnanci. U nich se předpokládá jeho sběr v rámci uzavírání pracovního vztahu a je zde širší možnost využití odkazů na větší detaily v interních dokumentech, směrnicích nebo na zaměstnaneckém portále.

2. Mám oprávněný zájem

V tomto případě jde, velmi zjednodušeně řečeno, o práci s analytickými nástroji pro účely přímo související s předmětem podnikání. Firma by se bez ní neobešla, ale nemá významný dopad na datový subjekt. O jaké konkrétní účely může jít, závisí na odvětví. Každopádně např. pro forenzní účely nebo účely řízení rizik může být oprávněný zájem obecně platný napříč trhem i datovými subjekty. Zajímavá situace bude v případě zaměstnanců, kde je definice toho, co ještě je oprávněný zájem, velmi mlhavá. Nejvhodnější bude diskutovat detaily přímo s Úřadem pro ochranu osobních údajů.

3. Ostatní důvody

Pokročilou datovou analytiku je možné využít v i dalších specifických případech stanovených GDPR, kdy jde zejména o veřejné instituce, veřejný zájem, účely vyšetřování apod.

Poslední výstřel pokročilé analytiky?

S ohledem na uvedená omezení je dost dobře možné, že realizace pokročilých analytických modelů a metod již nikdy nebude možná v jejich plné šíři. Nyní, před zavedením GDRP, je tak možná poslední příležitost maximálně využít analytické nástroje. Obrovské množství klientů bude pravděpodobně potřeba kvůli GDPR oslovit. Komu vyhovuje jaký způsob komunikace, jaká forma, kdy a jakým komunikačním kanálem, to nejlépe napoví právě analytika tím, že vytvoří komunikační profily zákazníků. Po zavedení GDRP už k tomu ovšem nemusí být oprávnění. Jedinou možností cesty vpřed tak bude pracovat s pseudoanonymizovanými nebo zcela anonymizovanými daty, která ovšem nemusí poskytovat stejně kvalitní výsledky.

Téma pokročilé analytiky velmi úzce souvisí s otázkou velkých dat, jelikož právě v nich se často nalézají důležité datové zdroje pro hledání zajímavých souvislostí. Problém spočívá v tom, že big data se z podstaty věci neustále mění, je jich obrovské množství, a je tak v podstatě nemožné identifikovat, zda se v nich nachází nebo nenachází osobní údaje konkrétního datového subjektu. Tento aspekt bude klást zvýšené požadavky na dokumentaci prostředí velkých dat. Pro veškeré datové objekty musí existovat identifikace, zda obsahují nebo minimálně mohou obsahovat osobní data. K nim pak bude muset být omezen přístup a jakákoliv data, která reálně použiji, podléhají výše uvedeným GDPR omezením.

Za osobní údaje se považují například i IP adresy, historie stránek či cookies.

V důsledku to může znamenat, že když skutečně nebude možné identifikovat konkrétní osobní údaje, může být nutné vymazat celý soubor dat, takzvaný datový objekt, když i jen jedna osoba zažádá o vymazání dat. Také to může zvyšovat celkové náklady na využívání big dat právě kvůli nutnosti vše detailně analyzovat, identifikovat, dokumentovat a dále monitorovat nebo i ručně spravovat. Například najít a smazat fotky s danou osobou může být velmi komplikované.

V rámci velkých dat dokonce nemusí být ani snadno zjistitelné, zda se v jejich obsahu obecně vůbec nějaká osobní data nalézají. Za osobní údaje se totiž považují například i IP adresy, historie navštívených stránek, cookies, komentáře na blozích nebo fotografie, o kterých se před detailním prozkoumáním obsahu dat nemusí vůbec vědět. Zde už bude čistě na zvážení rizik konkrétní situace, zda big data vůbec zpracovávat. Z pohledu velké společnosti může být řešení relativně jednoduché. Využívat pro big data cloudová řešení a splnění požadavků nechat na poskytovateli řešení. Samotní poskytovatelé bigdatových platforem ale tuto nezáviděníhodnou situaci vyřešit musí.