Školkovné, návrat daňové slevy pro pracující důchodce a omezení výdajových paušálů u osob samostatně výdělečně činných - to jsou hlavní změny u příjmových daní. Lednová novela zákona o daních z příjmů však přináší řadu dalších novinek.

Došlo například k omezení daňových zvýhodnění u životního pojištění. Od roku 2015 nejsou poskytována u smluv, které umožňují výběry naspořené částky dříve než po 60 měsících od uzavření nebo před dovršením věku 60 let. U ostatních smluv zůstává podpora nezměněna (tedy zůstává osvobození příspěvků zaměstnavatele u zaměstnance do výše 30 000 korun ročně a snížení základu daně v případě vlastních příspěvků poplatníka až 12 000 Kč ročně). Pokud dojde k výběru naspořených prostředků předčasně nebo ke zrušení smlouvy, budou příspěvky poskytnuté zaměstnavatelem zdaněny a současně bude nutné vrátit daňové výhody za posledních 10 let, pokud byly příspěvky na životní pojištění uplatněny jako odčitatelná položka. Pro příspěvky poskytnuté do konce roku 2014 platí současná pravidla.

Vzhledem k tomu, že nakonec bylo upuštěno od zavedení jednotného inkasního místa, nebudou nově například podávána vyúčtování povinně v elektronické podobě s výjimkou například plátců daně, kterí mají datovou schránku, což jsou třeba všechny právnické osoby.

Další novinkou je oznamovací povinnost pro osvobozené příjmy. Fyzické osoby musejí nově povinně hlásit správci daně každý jednotlivý příjem osvobozený od daně z příjmů, pokud je vyšší než pět milionů korun, a to nejpozději ve lhůtě pro podání daňového přiznání. Od roku 2015 jsou navíc od daně osvobozena bezúplatná plnění, konkrétně příjmy z bezúročné zápůjčky, výpůjčky či výprosy fyzické nebo právnické osobě, pokud plynou od osob v příbuzenské linii přímé, vedlejší, žijící s poplatníkem ve společné domácnosti nejméně rok, nebo pokud celkově nepřesáhnou 100 000 Kč. U zaměstnance je osvobozen i majetkový prospěch z bezúročné zápůjčky, a to u nesplacených zůstatků až do úhrnné výše 300 000 Kč od stejného zaměstnavatele.

Od letošního roku bude také možné uplatnit položky odčitatelné od základu daně (ztráta za minulá zdaňovací období, odpočet na vývoj a výzkum, odpočet na odborné vzdělávání nebo dary) i dodatečně, v rámci daňové kontroly. Pokud ale budou uplatňovány proti zvýšení základu daně správcem daně, při výpočtu penále se k nim nebude přihlížet.

Nově lze také u majetku pořízeného formou finančního leasingu odpisovat provedené technické zhodnocení. Prokazování výdajů na pohonné hmoty u zahraniční pracovní cesty u dopravy silničním motorovým vozidlem se týká také vozidel pořizovaných právě formou finančního leasingu. Vše lze uplatnit již za rok 2014. Změny se dotknou také investičních fondů, kde nižší 5% sazby daně z příjmů mohou využívat tzv. základní fondy, ostatní fondy budou zdaňovat své příjmy sazbou 19 % jako ostatní poplatníci.-

 

NOVINKY 2015

 

Podnikatelé:

Výdajové paušály: Od 2015 došlo u živnostníků k zastropování i u 60% a 80% výdajových paušálů, které je možné uplatnit jen do ročního příjmu dva miliony korun. V praxi tak 60% paušál bude možné uplatnit v maximální výši 1 200 000 Kč, 80% paušál pak ve výši 1 600 000 Kč.

Srážková daň: Výplata složek vlastního kapitálu netvořených ze zisku, jako je vrácení emisního ážia, příplatku mimo základní kapitál nebo obdobná plnění, se nově posuzuje jako vypořádací podíl nebo podíl na likvidačním zůstatku, a podléhá tedy srážkové dani ve výši 15 %, resp. 35 %.

Rezervní fond: Výplaty rezervního fondu tvořeného ze zisku podléhají stejnému režimu jako snižování základního kapitálu, takže se na ně hledí jako na podíly na zisku osvobozené od srážkové daně v případě splnění standardních podmínek vztahu mateřská a dceřiná společnost.

Podíly na zisku: Právnické osoby zdaňují podíl na zisku v rámci obecného základu daně, zatímco u zaměstnanců se výplata podílu na zisku považuje za příjem ze závislé činnosti a ostatním fyzickým osobám se podíl zdaní srážkovou daní.

Solidární daň: Nově lze při kalkulaci základu pro solidární zvýšení daně zohlednit ztrátu ze samostatné činnosti.

Elektronické podání: Je povinné pro daňové subjekty s datovou schránkou nebo povinným auditem. Sem patří všechny právnické osoby a fyzické osoby s profesní datovou schránkou nebo ti, kdo si ji zřídili dobrovolně.

 

Zaměstnavatel:

Nemocenské pojištění: Pro zaměstnavatele s méně než 26 zaměstnanci končí možnost platit nemocenské pojištění s vyšší sazbou 3,3 % a následně odečíst od plateb pojistného na sociální zabezpečení polovinu částky zaplacené jako náhrada mzdy při pracovní neschopnosti zaměstnanců.

Podnikové školky: Zaměstnavatel může snížit daňový základ o náklady související se zřízením a provozováním zařízení péče o dítě předškolního věku, jako jsou například nájemné za prostory, energie, úklid nebo mzdy pečujících o děti. Pokud budou výdaje u zaměstnavatele zahrnuty do daňových výdajů a služba péče o dítě bude poskytována zaměstnancům zdarma nebo za zvýhodněnou cenu, u zaměstnance pak půjde o zdanitelný příjem.

Správce daně: Pokud zaměstnavateli vznikne dluh kvůli nedostatečným informacím od zaměstnanců, nemusí jej od 2015 sám vymáhat, neboť nově je to zodpovědnost správce daně (jen mu předá potřebné doklady).

Solidární daň: U zaměstnanců nově platí, že pokud nebude překročen roční maximální vyměřovací základ pro výpočet sociálního pojištění, nemusí se podávat samostatné přiznání k dani z příjmů jen proto, že v jednotlivém měsíci došlo k solidárnímu zvýšení daně (platí již pro 2014).

Autorské honoráře: Pro plátce, kteří vyplácejí autorské honoráře, se nově srážková daň 15 % u odměny do 10 000 Kč za měsíc týká jen honorářů za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu a televize.

Evidence: Účtárna musí povinně evidovat na mzdových listech údaje o výpočtu daně a provedeném ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění. Také zde musí nově být údaje nutné pro mezinárodní výměnu dat (například u daňového nerezidenta datum narození, číslo dokladu prokazujícího jeho totožnost).

Elektronická forma: Nově bude správce daně akceptovat podání, u nichž zákon stanoví povinnou elektronickou formu, i pokud budou podána jinak než elektronicky. Za nesplnění elektronické formy podání novela daňového řádu zavádí pokutu ve výši 2000 Kč.

 

Rodiče dětí:

Školkovné: Rodiče dětí mohou uplatnit slevu na dani ve výši prokázaných výdajů za umístění dítěte ve školce nebo předškolním zařízení, konkrétně za rok 2014 do výše 8500 Kč, v roce 2015 do výše 9200 Kč. Slevu bude moci uplatnit jeden z rodičů po skončení kalendářního roku buď u zaměstnavatele, nebo v daňovém přiznání.

Slevy na děti: Od 2015 se zavádějí slevy na druhé a další dítě ve společné domácnosti, konkrétně ve výši 15 804 Kč na druhé a 17 004 Kč na třetí a další dítě.

Důchodci:

Sleva na dani: Pracujícím starobním důchodcům i důchodcům s příjmem z pronájmu se vrací sleva na dani ve výši 24 840 Kč. Slevu lze uplatnit v plné výši bez ohledu na to, jak dlouho v daném roce výdělečná činnost trvala, a může být uplatněna už za rok 2014 a vrácena i za rok 2013.

Měsíční příjem: Důchody se daní, pokud jejich roční úhrn přesáhne 36násobek minimální mzdy. Pro rok 2014 jsou tak od daně osvobozeny důchody do 25 500 Kč za měsíc. V roce 2015 se ale zvýšila minimální mzda, a hranice pro zdanění důchodů se proto letos zvýší na 27 600 Kč.

Limit: Pro rok 2015 se znovu zavádí limit 840 000 Kč za rok, při jehož překročení se bude danit celý důchod. Do limitu se započítává součet příjmů z pracovního poměru, podnikání i pronájmu.

 

ILUSTRACE: SHUTTERSTOCK