Prezident Miloš Zeman podepsal tři důležité zákony, které dříve vrátil Senát zpátky do Poslanecké sněmovny.

Prvním z nich je očekávaná novela zákona o veřejných zakázkách. Předpis například zvyšuje limit pro zadávání víceprací stejnému dodavateli. Nyní je možné takovou zakázku zadat v jednacím řízení bez uveřejnění, pokud dodatečné vícepráce nebo služby nepřesáhnou 20 procent ceny původní zakázky, nově ale bude tento limit zvýšen na 30 procent. Novela již také nepočítá s povinností zrušit zadávací řízení, pokud přijde jediná nabídka.

Kromě toho prezident podepsal také novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, kterou po Česku požaduje Evropská komise kvůli čerpání unijních dotací. Předpis původně počítal s odkladným účinkem pro výkon stavebního rozhodnutí hned při podání žaloby na povolovací řízení. Po připomínkách ze Senátu ale nakonec novela stanoví, že odkladný účinek přizná žalobě soud jen tehdy, pokud by realizací záměru mohlo dojít k závažným škodám na životním prostředí.

""Tím se omezí možnost ochránců přírody šikanózně zdržovat výstavbu v případech, kdy je dopad na životní prostředí zanedbatelný," řekl k novele Pavel Mrázek, vedoucí oddělení legislativy, informací a poradenství Hospodářské komory ČR.

Třetím z podepsaných předpisů je novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, která snižuje platby za vynětí půdy a také zavádí výjimky z plateb odvodů pro dopravní stavby nebo stavby v průmyslových zónách. Dále bude nově například platit, že nejkvalitnější půdu v první a druhé třídě půjde z fondu odejmout jen tam, kde veřejný zájem výrazně převáží nad zájmem její ochrany. -

Autoři: