1) Jakou novinku v právu, účinnou od začátku roku 2015, považujete za nejdůležitější? Z jakého důvodu?

2) Čím se bude podle vás vyznačovat právní prostředí roku 2015?


Pražská energetika

(Marie Brejchová, prezidentka Unie podnikových právníků)

1) Z hlediska majetkoprávních vztahů je to zásada materiální publicity dle § 3064 občanského zákoníku v kontextu s § 980 - 986 OZ. Zaručí ochranu dobré víry v pravdivost a úplnost zápisu ve veřejném seznamu, pochopitelně s možností domáhat se ochrany i pro případ, že zápis ve veřejném seznamu není v souladu se skutečným stavem (vyvratitelná právní domněnka §§ 985 a986 OZ).

2) Přetrvávající právní nejistotou včetně dosud neustálené rozhodovací soudní praxe v oblasti dotčené rekodifikací. Vidíme již dnes, že v obchodních společnostech bude nutné personální posílení sporové agendy.

B. Braun Medical,

(Milan Filípek)

1) Za nejdůležitější zákony, které by mohly platit od roku 2015, považuji nový zákon o státních zástupcích, zákon o státní službě, zákon o registru smluv a samozřejmě připravovanou novelu občanského zákoníku. Tyto normy jsou dle mého názoru zásadní a ostatní připravované předpisy jsou ve srovnání s výše uvedeným pouhými "technikáliemi".

2) Podle mého názoru nebude právní prostředí roku 2015 zásadně odlišné od roku 2014. Bude pokračovat seznamování se s novým občanským zákoníkem a dalšími právními normami, které tvoří nové soukromé právo v ČR. Stejně jako v roce 2014 bude i v nadcházejícím roce panovat velká míra právní nejistoty a v řadě případů budeme muset aplikovat nevyzkoušená řešení a improvizovat.

ČEZ

(Juraj Szabó)

Není to novinka, ale 1. ledna 2015 vstupuje v účinnost zásada materiální publicity katastru nemovitostí podle NOZ. Další významnější věc mě napadá, že 1. ledna 2015 by měl nabýt účinnosti zákon o státní službě (234/2014 Sb.). Právní prostředí bude silně ovlivněno změnami způsobenými přijetím NOZ. Poslední věc je progresivní a moderní agenda i v evropském kontextu - zákon o kybernetické bezpečnosti, který nabude účinnosti od 1. ledna 2015.

Kooperativa

(Martin Laur)

1) Za jednu z nejdůležitějších novinek spojených s novou právní úpravou považujeme změnu v odškodňování újem na zdraví. Vzhledem k tomu, že pro stanovení výše náhrady nejsou upravena zákonná pravidla, je třeba výši újmy stanovit podle zásad slušnosti. To je velmi obtížné zejména při odškodňování příbuzných, dojde-li k usmrcení nebo zvlášť závažném ublížení na zdraví jejich blízkého - pro tyto případy totiž neposkytuje vodítko ani Nejvyšší soud ČR ve své metodice.

2) V souvislosti s uvedenou změnou odškodňování újem na zdraví se právní prostředí roku 2015 podle našeho názoru bude vyznačovat mimo jiné růstem počtu soudních sporů, ve kterých půjde o stanovení výše újmy na zdraví podle pravidel nového občanského zákoníku. Nejistota ohledně toho, co je slušné a spravedlivé odškodnění, totiž může být překážkou mimosoudní dohody mezi škůdcem a poškozeným. V letošním roce ještě dobíhaly kauzy z let minulých, ve kterých se nová právní úprava neprojevila.

Severočeské doly

(Jana Sedláčková)

Jako podnikoví právníci společnosti, jejímž hlavním předmětem podnikání je těžba hnědého uhlí, pečlivě sledujeme a považujeme tak i za jednu z nejdůležitějších připravovaných změn v právu v roce 2015 chystanou novelu horního zákona, která přinese podstatné změny při stanovení výše úhrad z vydobytých nerostů.

Siemens

(Richard Baček)

Žádný stěžejní právní předpis, který by byl účinný od začátku roku 2015, z pohledu našeho businessu asi nemáme. Pokud se jedná o právní prostředí v roce 2015, předpokládáme 3 stěžejní momenty: 1) první zkušenosti z aplikace NOZ v rozhodnutích soudů, 2) změna legislativy v oblasti veřejných zakázek, 3) změna legislativy v oblasti ochrany osobních údajů.

Správa státních hmotných rezerv

(Jarmila Thurnvaldová)

1) Za takovou novinku, byť nepochybně by se našla řada dalších významných, považuji já osobně důslednou implementaci zásady materiální publicity zavedené do právního řádu § 980 občanského zákoníku. Podle přechodného ustanovení § 3064 občanského zákoníku nastanou její účinky k 1. lednu 2015. Předchozí stav, kdy měl přednost skutečný stav před stavem zapsaným, způsoboval v praktickém životě nemalé starosti. Jako zastánce staré dobré zásady littera scripta manet já tuto novinku vítám.

2) Chci zůstat optimistou a věřím, že nepůjde o stav a prostředí, které je označováno některými filosofy (kterých si, mimochodem, velice vážím) jako "post demokratický chaos".

Škoda Auto

(David Kavan)

1) Značný význam bude mít jistě zákon státní službě, byť se jeho aplikace nebude přímo týkat podnikatelské sféry.

2) Očekáváme, že právní prostředí roku 2015 bude i nadále ovlivněno rekodifikací soukromého práva, jejím uplatňováním v praxi a polemikou o nutnosti či vhodnosti jejích novelizací.

Tesco Stores

(Lucie Kováčová)

1) Za Tesco je to zákon o potravinách resp. jeho novela platná od 1. ledna 2015. Novela zavadí mnoho novinek, které budou mít bezprostřední vliv na náš provoz.

2) Podle nás rok 2015 bude ve znamení vykladu nového občanského zákoníku a snad už i judikatury s tím související, pravděpodobně také technické novely NOZu.

Veolia

(Jan Hrabák)

Za nejdůležitější považuji "odloženou účinnost (§3064)" zásady materiální publicity katastru nemovitostí (§980 až 986 NOZu). Dosavadní právní úprava chránila osobu spoléhající v dobré víře na stav zápisu pouze před osobou, jež byla v katastru nemovitostí jako nositel určitého věcného práva zapsána. Nová úprava tedy tlačí na vlastníky nemovitostí, aby dbali na správný zápis svých práv v katastru.

Právní prostředí se v roce 2015 dle mého názoru bude vyznačovat "objevováním nové judikatury" v oblasti aplikace občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích a věřím i "drobnou technickou novelou", která odstraní největší nepřesnosti soukromého práva.

Autoři: Jan Januš