Nejvyšší soud v Brně
Nejvyšší soud v Brně
autor: HN – Zuzana Šmajlerová

Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu počátkem října odhlasovalo, že rozsudek ze dne 28. května 2014, sp. zn. 25 Cdo 269/2014 bude uveřejněn ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek. Obsahuje totiž právní větu, která by měla sloužit jako sjednocující prvek judikatury obecných soudů ve věcech náhrady škody vzniklé v důsledku společně vedeného útoku.

V daném případě se jednalo o případ, kdy dva útočníci s nožem v ruce napadli tři jiné muže, přičemž dva z nich zranili. Jeden z nich kvůli "bodnořeznému poranění srdce" zemřel. Škodu způsobenou dvěma pachateli pak poškození vymáhali u civilních soudů.

Nejvyšší soud judikoval, že pro určení odpovědnosti za škodu je společný úmysl, který útočníci měli. "V případě škody na zdraví lze dovodit společnou odpovědnost i tehdy, jestliže některý z více útočících škůdců sice poškozenému újmu nezpůsobil, avšak společné, jednotícím záměrem vedené násilné akce směřující proti poškozenému či více poškozeným se aktivně účastnil a svou přítomností přispěl ke konečnému škodnému následku. Podstatné tedy je, zda útočníci, kteří jednali společně, byli vedeni, alespoň rámcově, společným úmyslem zaútočit na poškozené," uvedl k případu na svých stránkách NS. 

Během trestního řízení se nepodařilo prokázat, který útočník vedl smrtící úder. Pro otázku náhrady škody ale tato skutečnost podle názoru Nejvyššího soudu nehraje žádnou roli.

"Dojde-li při společném útoku dvou osob k usmrcení jediným bodnutím a není zřejmé, který z útočníků nakonec smrtící útok vedl, ačkoli jej mohl vést kterýkoli z nich, je to významné v řízení trestním. Oba útočníci však odpovídají za vzniklou škodu společně a nerozdílně podle občanského zákoníku," stojí dále v tiskové zprávě.

Vůči poškozeným přitom není podstatné, že soud míru odškodnění mezi dva pachatele rozdělil v určitém poměru. To hraje roli pouze pro jejich vzájemné vypořádání.

Oficiální právní věta zní takto:

Každý z ozbrojených útočníků odpovídá společně a nerozdílně za škodu, jestliže při společně vedeném útoku, kterým vyvrcholilo jejich předchozí agresivní chování vůči více osobám, usmrtili jednu z napadených osob, a to i tehdy, jestliže v trestním řízení nebylo prokázáno, který z útočníků vedl smrtící úder.