Čeho se bude týkat váš příspěvek na konferenci a v čem je aktuální?


Tomáš Babáček

advokát, Ambruz & Dark Deloitte Legal

Účastníkům konference srozumitelnou formou představíme hlavní zásady regulace státní (veřejné) podpory a rizika spojená s jejich nedodržováním, a to jak z pohledu poskytovatele, tak příjemce. Důraz budeme klást na aspekty související s fungováním obcí (nakládání s obecním majetkem, budování infrastruktury, služby obecného hospodářského zájmu, de minimis podpora, obec jako příjemce podpory). Tato problematika je velmi aktuální jednak z důvodu přijímání nového balíčku související legislativy, jednak kvůli častějšímu vymáhání dodržování těchto pravidel ze strany soukromých subjektů před vnitrostátními soudy.


Kateřina Valachová

náměstkyně ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a ředitelka Sekce Legislativní rady vlády

Příspěvek shrne základní východiska novely služebního zákona. Popíše blíže vývoj jeho institucionální působnosti, záruky odpolitizování statní služby a práva a povinnosti státních zaměstnanců. Podrobně shrne způsob tzv. překlopení státních zaměstnanců do státní služby s rozlišením jednotlivých skupin. Shrne pozice jednotlivých aktérů při vyjednávání textu, včetně Evropské komise. Krátce srovná výsledek s právní úpravou státní služby některých evropských zemí. Zvláštní pozornost bude věnována tzv. systemizaci míst ve státní službě podle novely ve srovnání s minulou, neblahou praxí, která se za systemizaci pouze vydávala. Příspěvek bude zasazen do celkového kontextu zkvalitňování státní správy, včetně nutnosti dokončení její reformy na ústřední úrovni. Závěr bude věnován nejzásadnějším změnám ostatních předpisů v návaznosti na přijetí novely zákona o státní službě. Aktuálnost příspěvku spočívá v nadcházející účinnosti novely zákona o státní službě k 1. lednu 2015, resp. k 1. červenci 2015, která zásadním způsobem změní podmínky jejího výkonu a odstraní více než 20 let trvající ústavní deficit.


Ondřej Šimíček

právník, školitel, ATLAS software

Obecního práva a samosprávy. V letošním roce je Obecnímu zřízení, jak také můžeme nazývat zákon o obcích, 14 let. Za tu dobu prošlo české obecní právo určitým vývojem a já se budu zabývat otázkou, kam za oněch 14 let česká obec dospěla a jaké je její postavení v systému státní správy a samosprávy dnes. Jedním z možných cílů mého příspěvku pak bude rozproudění odborné diskuse o revizi pozice obce v českém právu a v systému státní správy a samosprávy. V současnosti jsou totiž pozice a role obce přemírou zákonné regulace stále více upozaďovány, a proto se pokusím také naznačit, jakým směrem by se mohlo české obecní zřízení a postavení obce v systému státní správy a samosprávy obecně de lege ferenda ubírat.


František Korbel

bývalý náměstek ministra spravedlnosti, partner, Havel, Holásek & Partners

Zda bude zákon o registru smluv schválen, není v době příprav konference jasné. Sněmovna o něm diskutuje, je součástí programového prohlášení vlády. Probereme aktuální stav návrhu, jeho vyhlídky a změny. Pokud bude zákon nepraktický a děravý, nemá smysl jej přijímat, neboť jen přidělá administrativu a bude obcházen. Smysl má, bude-li reálně plněn a přístup k informacím zajistí komfortněji než individuální žádosti. Ať to s registrem smluv dopadne jakkoliv, právní úprava informací, které lze poskytnout, zůstane i nadále v zákoně č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. A ten tradičně rozvíjí judikatura. Budu hovořit o rozhodnutích z poslední doby, která posunula hranice povinných subjektů i na soukromé subjekty (pokud vykonávají veřejnou správu), o vztahu poskytování informací k veřejným zakázkám, správnímu řádu apod. V době konání konference bude možná již známo i rozhodnutí rozšířeného senátu NSS k otázce poskytování informací o platech z veřejných rozpočtů.


Vladimír Smejkal

vysokoškolský profesor a soudní znalec

Můj příspěvek se bude týkat e-governmentu neboli elektronizace veřejné správy. Rád bych zrekapituloval dosavadní vývoj tak, jak probíhal za posledních 15-20 let, popsal současný stav se zvláštním zaměřením na problematiku elektronizace justice a uvedl, co by mělo být dále řešeno. Budování e-governmentu u nás probíhá ve zvláštních cyklech, obvykle ovlivňováno dvěma vlivy a v současnosti se k nim přidal ještě třetí. U každé politické reprezentace (parlamentu, vlády, krajů, měst a obcí) lze totiž vypozorovat specifický vztah k elektronizaci správy věcí veřejných. Do toho se promítal vždy další faktor a tím byla existence či neexistence konkrétních osobností - hybatelů rozvoje e-governmentu; bez nich zůstávalo jen u prázdných proklamací. A konečně třetím faktorem, který nesmírně ovlivňuje současný stav, je hysterie okolo korupce a zadávání veřejných zakázek v oblasti ICT, což je současný zdroj traumat prakticky pro všechny orgány státu a samosprávy.


Václav Vlk

associate partner, advokát v trvalé spolupráci s Rödl & Partner

Soukromoprávní odpovědnosti zástupců samosprávných celků. Nad svou odpovědností při výkonu funkce se jistě přinejmenším čas od času zamýšlí každý obezřetný člen zastupitelstva města či obce. Platí to jak pro zastupitele, které si s jistým zjednodušením dovolím označit jako řadové, tak (možná především) pro ty, kteří jsou pro výkon své funkce uvolněni. Jakkoli je zde samozřejmě i odpovědnost politická či trestněprávní, soustředím se ve svém vystoupení pouze na odpovědnost soukromoprávní. Jsou zástupci samosprávných celků, pokud jde o odpovědnost za škodu, chráněni podobně jako zaměstnanci, kteří - jak obecně známo - odpovídají za škodu způsobenou svou nedbalostí jen do výše čtyřapůlnásobku průměrného měsíčního výdělku, nebo je jejich odpovědnost naopak neomezená? Přinesl v tomto směru nějakou změnu nový občanský zákoník? A co judikatura? Mlčí, nebo už dala jasnou odpověď? Může třeba i jen nevědomá nedbalost při výkonu funkce přivodit jednajícímu zastupiteli doživotní existenční potíže? Jde nepochybně o téma, které bude zajímat nejen zastupitele vzešlé z nedávných komunálních voleb. Jsem přesvědčen, že bude o čem mluvit a diskutovat. -


Foto archiv, youtube a další

Autoři: Jan Januš