Tímto nálezem plénum Ústavního soudu zrušilo část zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot, která zavádí povinnou dvacetimilionovou kauci pro každého prodejce pohonných hmot.

Hlavním argumentem nálezu byl takzvaný rdousivý efekt, jenž toto opatření údajně má na menší subjekty, které na trhu s benzinem a naftou působí. Ke zrušení příslušné pasáže zákona dojde uplynutím 30. června 2015 tak, aby zákonodárce měl čas legislativně reagovat.

Další významný právní předpis publikovaný během července je obsáhlá novela zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a s ní spojená novelizace některých dalších předpisů, především živnostenského zákona. Ta začne účinkovat od 1. února 2015.

Kromě toho se 21. července ve Sbírce objevila částka čítající tři vyhlášky z pera ministerstva zemědělství. Vyhláška č. 132/2014 Sb., o ochraně a reprodukci genofondu lesních dřevin, je jediná původní, zbylé dvě pouze novelizují už existující vyhlášky. Konkrétně jde o novelu vyhlášky č. 373/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí, a vyhlášky č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů.

Zde nabízíme přehled všech předpisů vydaných ve Sbírce zákonů od začátku července:

 • vyhláška č. 134/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů, ve znění vyhlášky č. 59/2013 Sb.  
 • vyhláška č. 133/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí, ve znění vyhlášky č. 259/2005 Sb.  
 • vyhláška č. 132/2014 Sb., o ochraně a reprodukci genofondu lesních dřevin  
 • vyhláška č. 131/2014 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv
 • nález Ústavního soudu ze dne 13. května 2014 sp. zn. Pl. ÚS 44/13 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění zákona č. 234/2013 Sb.  
 • vyhláška č. 129/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 • nařízení vlády č. 128/2014 Sb., o zrušení nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin  
 • zákon č. 127/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony  
 • nařízení vlády č. 126/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 507/2004 Sb., kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do informačního systému o služebním příjmu, ve znění pozdějších předpisů  
 • rozhodnutí prezidenta republiky č. 125/2014 Sb., o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky  
 • vyhláška č. 124/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 244/2011 Sb.  
 • vyhláška č. 123/2014 Sb., o bezpečnostních a technických požadavcích na zacházení s pyrotechnickými výrobky
 • vyhláška č. 122/2014 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové dopravy