Minulou středu vyšlo ve sbírce hned pět nových zákonů. Mezi nejvýznamnější z nich patří novela zákona o ochraně ovzduší a novela energetického zákona.

Zákon č. 87/2014, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, obsahuje možnost výměny emisních stropů mezi provozovateli spalovacích stacionárních zdrojů. Novela dále obsahuje nové požadavky na spalovací stacionární zdroje na kapalná a plynná paliva.

Zákon č. 90/2014, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů řeší problematiku účtování a hrazení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny podle zákona o podporovaných zdrojích energie.

Mezi další vydané zákony patří:

Zákon č. 86/2014, kterým se mění zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění pozdějších předpisů  

Zákon č. 88/2014, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 89/2014 o státním dluhopisovém programu na úhradu jmenovitých hodnot státních dluhopisů a některých dalších dluhů státu splatných v roce 2014

Vyhlášky vydané v květnu:

Vyhláška č. 81/2014 o podmínkách udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností pro účely Ministerstva obrany  

Vyhláška č. 82/2014 o kadáverech zvířat v zájmovém chovu  

Vyhláška č. 83/2014, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů  

Vyhláška č. 85/2014, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 91/2014, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů  

Ve sbírce dále vyšlo jedno nařízení vlády,  kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění pozdějších předpisů a sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014–2027, VAR %.

Autoři: Denisa Žilová