Peníze - ilustrační foto.
Peníze - ilustrační foto.
autor: archiv HN

Nová vyhláška o stanovení druhů příjmu a majetku pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní, která zapracovává do zákona o mezinárodní spolupráci při správně daní další nařízení Rady EU vyšla 24. dubna. Vyhláška tak stanoví, které informace o zdanitelných druzích příjmu a majetku osob podléhají této automatické výměně.

Nález Ústavního soudu ze dne 25. března 2014 sp. zn. Pl. ÚS 43/13 zrušil vyhlášku ministerstva zdravotnictví. Ta upravovala Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost . Ústavní soud judikoval, že vyhláška – jako podzákonný právní předpis – stanoví nad rámec zákona meze, v jakých se lze domáhat základního práva na bezplatnou zdravotní péči na základě veřejného zdravotního pojištění, a je tak v rozporu s výhradou zákona podle čl. 31 Listiny základních práv a svobod.

Další předpisy, které v polovině dubna vyšly, jsou:

- vyhláška č. 76/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech

- vyhláška č. 78/2014 Sb. o náležitostech průkazu zaměstnanců orgánů sociálního zabezpečení a orgánů nemocenského pojištění pověřených kontrolou plnění povinností uložených zaměstnavatelům a osobám samostatně výdělečně činným

- sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 75/2014 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory

- vyhláška č. 79/2014 Sb. o vydání zlaté mince „Jizerský most na trati Tanvald–Harrachov“ po 5 000 Kč

Autoři: Denisa Žilová