Nejbohatší Čech chce vlastnit také největší síť soukromých nemocnic
Nejbohatší Čech chce vlastnit také největší síť soukromých nemocnic
autor: HN – Filip Jandourek

Jednou z porodních bolestí rekodifikace se stalo také nahrazování nemajetkové újmy. Přehledné vyhláškové tabulky ze zrušeného předpisu č. 440/2001 Sb. nově nahradila vágní formulace v § 2958 nového občanského zákoníku. Ta říká, že se záležitosti mají posuzovat "podle zásad slušnosti", což může vyvolat značnou právní nejistotu a nesourodou rozhodovací praxi.

Z toho důvodu se odborníci z Nejvyššího soudu, 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, pojišťoven a dalších oborů domluvili na sestavení nezávazné metodiky, která má předcházet výkladovým nejasnostem. 

Dřívější vyhláška přesně stanovovala výši náhrady v případech satisfakce za bolest a další nemajetkové újmy, dlouhodobě ale byla kritizována pro své nedostatky.

"Zrušená vyhláška Ministerstva zdravotnictví byla dlouhodobě terčem značné kritiky, a to nejen z důvodu nízkého odškodnění, které poškozeným přiznává, ale zejména z toho důvodu, že bez posouzení dopadů poškození na konkrétního člověka stanovila paušálně "cenu" jeho orgánů, končetin a tkání. Bylo by proto pohrdáním vůlí zákonodárce vytvořit Metodiku tak, že by v podstatě pouze převzala dosavadní (zrušenou) právní úpravu," stojí v tiskové zprávě. Tvůrci zmíněné nezávazné metodiky využili situace a při její tvorbě vyšli z mezinárodních dokumentů a standardů.

Výchozím dokumentem pro tvorbu metodiky se stala Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví. "Tyto principy umožňují dostatečně podrobně se zabývat konkrétním poškozeným a dopady do jednotlivých sfér jeho života. Na rozdíl od zrušeného předpisu, který hodnotil pouze diagnózy, metodika posuzuje veškeré stránky života poškozeného včetně dopadů jeho poškození na mezilidská jednání, rodinné vztahy, intimní vztahy či například jeho omezení v občanském životě, rekreaci i trávení volného času," uvádí zpráva.

Kromě diagnózy by měly soudy podle metodiky nově zohledňovat komplexní dopad na život poškozeného - na omezení v trávení volného času, na sociální vztahy a podobně. Pro tyto účely by stručně řečeno měl soud rozhodnout z kolika procent je postižený člověk vyřazený ze sociálních aktivit, a tomu uzpůsobit náhradu. V případě 100% vyřazení metodika navrhuje 400násobek průměrné hrubé měsíční mzdy, což v současnosti odpovídá přibližně deseti milionům korun.

Metodika je volně ke stažení mimo jiné na stránkách Nejvyššího soudu.