Devátého dubna vyšla nová vyhláška č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, kterou vydalo ministerstvo vnitra. Na paragrafy skoupá vyhláška má naopak rozsáhlé přílohy, kde se podrobně stanovují technické parametry věcných prostředků požární ochrany. Mezi ně se počítají například ochranné oděvy požárníků ale také třeba analogová radiostanice.

Další vyhláška č. 73/2014 Sb. se nazývá "o požadavcích na národní referenční laboratoře a referenční laboratoře v oblasti činností vymezených zákonem o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském". Předpis v několika paragrafech odkazuje na řadu evropských harmonizačních norem (především nařízení), která danou oblast upravují na celoevropské úrovni.

Další předpisy uvádíme v následujícím výčtu:

- vyhláška č. 66/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění vyhlášky č. 175/2011 Sb.

- nařízení vlády č. 68/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 352/2000 Sb., kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů, ve znění nařízení vlády č. 42/2003 Sb. 

- vyhláška č. 71/2014 Sb. o obsahu, formě a náležitostech vedení záznamů o činnosti s uvedenou látkou kategorie 1  

- vyhláška č. 72/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků