Volby 2013
Volby 2013
autor: HN – Matej Slávik

V případě zákona o volbách do Evropského parlamentu došlo zákonem č. 58/2014 Sb. k dílčím změnám, které upravují zejména detaily týkající se spolupráce českých volebních úřadů a s jejich evropskými protějšky. Zároveň novela přizpůsobila všechny ostatní volební zákony a zákony o referendech (s výjimkou zákona o volbách do Parlamentu ČR) terminologii nového občanského zákoníku.

Předpis o volbách do Parlamentu ČR se dočkal vlastní novely, jež pozměňuje několik volebních obvodů uvedených v příloze zákona. Nově jsou definovány například obvody Beroun, Příbram, Praha 1, Praha 6 a další.

Za zmínku dále stojí kupříkladu novela zákona o veřejném zdravotním pojištěním a souvisejících předpisů. Ta zapracovává evropskou legislativu, která určuje čerpání zdravotních služeb v jiném členském státě, problematiku kontaktních míst pro tyto účely a jiné.

Další zákonné předpisy uvádíme v bodovém výčtu:

- zákon č. 56/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- zákon č. 57/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě

- zákon č. 61/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb., a některé další zákony  

- zákon č. 62/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů

- zákon č. 64/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řád

- vyhláška č. 53/2014 Sb., o tiskopisech formulářů podle zákona o návykových látkách

- vyhláška č. 54/2014 Sb., o vzorech formulářů a průkazu inspektora a limitních množstvích látek podle zákona o prekursorech drog

- vyhláška č. 55/2014 Sb., o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem BJ23 – Eliščin pramen v katastrálním území Poděbrady 

- vyhláška č. 63/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

- vyhláška č. 65/2014 Sb., o vzoru služebního průkazu zaměstnance České obchodní inspekce