Dvě vládní nařízení upravují danou materii nově. Jde o nařízení vlády o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti a o nařízení vlády o zacházení s pyrotechnickými výrobky.

Druhé zmíněné nařízení upravuje povinnosti zejména prodejců ohňostrojové techniky, kdy například stanovuje, že v prostorách prodejní místnosti "se mohou skladovat pyrotechnické výrobky v množství obsahující nejvýše 80 kg čisté hmotnosti výbušných látek". Podle podmínek pak prodejci mohou v příruční skladu mít v součtu 200 až 750 kilogramů čisté váhy třaskavin.

Poslední z trojice nařízení pak mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě a některá související nařízení vlády.

Z šestice nových vyhlášek je pouze jediná původní a zbylé novelizují už dříve přijaté vyhlášky. První zmíněná vyhláška pochází z ministerstva životního prostředí, které využilo zmocnění v zákoně o ochraně přírody a krajiny a vyhlásilo Národní přírodní památku Hodonínská Dúbrava.

Zbylých pět nových vyhlášek naleznete v následujícím výčtu:

- Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění vyhlášky č. 126/2011 Sb.

- Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů  

- Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů  

- Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu

- Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů