Paušální částka nákladů, které Česká republika vynaložila v souvislosti s převzetím odsouzeného, který byl se svým souhlasem převzat z cizího státu k výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody uloženého uznaným cizozemským rozhodnutím, činí podle § 1 vyhlášky

a) 5 000 Kč, předává-li odsouzeného cizí stát, se kterým má Česká republika společnou státní hranici,

b) 65 000 Kč, předává-li odsouzeného cizí stát z jiného místa nacházejícího se na území Evropy, a

c) 150 000 Kč v ostatních případech.

Prostřednictvím vyhlášky se také ruší vyhláška č. 24/2002 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů vynaložených státem v souvislosti s předáním odsouzených.

Přehled vyhlášek s výsnamným byznysovým potenciálem vyjde v lednovém čísle měsíčníku Právní rádce.

Autoři: Jan Januš