Hlavním přínosem navrhované směrnice je společná definice obchodního tajemství a také prostředků, kterými se při jeho zneužití půjde domoci nápravy. V zemích EU totiž existují významné rozdíly mezi předpisy o ochraně obchodního tajemství, přičemž v některých z nich dokonce tuto oblast ani nemají upravenou.

Kvůli roztříštěnosti celého systému pak podniky často nechápou systémy platné v jiných členských státech a nevěří v zachování důvěrnosti obchodního tajemství při projednání jeho zneužití v občanskoprávním řízení před soudem. Jde tedy o významnou překážku přeshraniční spolupráce mezi podniky a partnery ve výzkumu.

„Cílem tohoto návrhu je posílit důvěru podniků, tvůrců, výzkumných pracovníků a inovátorů, že je možné ve vzájemné spolupráci rozvíjet inovace na vnitřním trhu. Od investic do nových znalostí už je nebude odrazovat hrozba, že jim jejich obchodní tajemství někdo ukradne. Je to další krok v úsilí Komise vytvořit právní rámec, který podpoří inovace a inteligentní růst,“ řekl komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier.

Návrh nové směrnice bude nyní předán Radě ministrů a Evropskému parlamentu ke schválení.