Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva musí ještě dodatečně schválit nově ustavená Poslanecká sněmovna.

 

Ve Sbírce zákonů také nedávno vyšlo nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob. Předpis bude účinný od 1. ledna 2014.

Od začátku listopadu vyšlo ve Sbírce také devět nových vyhlášek. Za zmínku stojí například vyhláška Ministerstva spravedlnosti o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně nebo vyhláška Ministerstva financí o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2014.

Kromě toho ve Sbírce vyšla například vyhláška ČNB o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank, novela vyhlášky Energetického regulačního úřadu, kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů nebo vyhláška Ministerstva vnitra o vystrojování a služebním průkazu příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky.