Důležitým předpisem nedávno publikovaným ve Sbírce zákonů je vyhláška o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek, která provádí nový rekodifikační zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Předpis podrobně stanoví náležitosti formulářů pro zápis jednotlivých skutečností, například pro zápis pobočného spolku, odštěpného závodu nebo fúze.

Kromě toho vyšla ve Sbírce také nová vyhláška o směnárenské činnosti. Předpis především stanoví náležitosti žádosti o udělení povolení k činnosti směnárníka a její přílohy a také náležitosti oznámení o změně umístění provozovny nebo o změnách údajů.

Dalším významnějším publikovaným předpisem je pak vyhláška o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí. Předpis upravuje obsah, formu, lhůty a způsob sestavování a předkládání výkazů ČNB osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ale nejsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky, tedy například investiční společnosti nebo investiční fondy.

Kromě toho vyšly ve Sbírce vyhlášky reagující na novely zákonů. Mezi ně patří například novela vyhlášky o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, která reflektuje změny provedené v zákoně o léčivech novelou z dubna tohoto roku.

Ve Sbírce dále vyšla například novela vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví. Předpis především reaguje na na novelu zákona o pojišťovnictví, ale také například nově upravuje  postup pro výpočet požadované míry solventnosti pro neživotní pojištění, a to podle nových požadavků První směrnice Rady 73/239/EHS.