Důležitým publikovaným předpisem je nový zákon o směnárenské činnosti. Předpis obsahuje komplexní úpravu směnárenských služeb, která již nebude v devizovém zákoně. Zákon především určuje, jaké podmínky musí provozovatel k provozování směnárenské činnosti splnit. Nově bude také například u ČNB existovat registr směnárníků a zákon také přesně vymezuje, co musí být obsaženo na kurzovním lístku. V souvislosti s novou úpravou směnárenských služeb byl publikován také změnový zákon, který přizpůsobuje ostatní předpisy, jako například devizový zákon, v zákon o oběhu bankovek a mincí nebo zákon o finančním arbitrovi.

Kromě toho zde vyšla také novela zákona o výkonu vazby a zákona o výkonu trestu odnětí svobody. Předpis zmírňuje podmínky vazby a také obsahuje pravidla výkonu trestu velmi nebezpečných odsouzených, která byla doposud upravena vyhláškou. Nově si například bude moci obviněný vybrat mezi kuřáckou a nekuřáckou celou a pokud o to požádá, bude moci být umístěn samostatně, pokud tomu nebrání účel vazby a podmínky ve věznici.

Ve Sbírce dále vyšla novela zákona o důchodovém pojištění a zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, která obsahuje úpravu dorovnání česko-slovenských důchodů. Publikován byl také nový zákon o prekursorech drog, který do samostatného předpisu vyčleňuje problematiku prekursorů drog ze zákona o návykových látkách. Současně byla publikována také novela zákona o návykových látkách.

Kromě toho zde ze zákonů ještě vyšly novela zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, která zapracovává předpisy EU, dále novela zákona o vodovodech a kanalizacích a vodního zákona, novela zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a novela zákona o Státním pozemkovém úřadu a lesního zákona.