Český právní řád tradičně rozlišuje dvě formy akcií, a to akcie na majitele a akcie na jméno. Odlišnosti v obou formách spočívají především ve způsobu převodu a prokazování postavení akcionáře vůči společnosti i třetím osobám. Obě výše uvedené formy akcií mohou existovat v listinné podobě, tedy zachyceny na určitém hmotném nosiči, nebo v podobě zaknihované, tedy nahrazeny zápisem v zákonné evidenci zaknihovaných cenných papírů.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?