Už se ani příliš nemluvilo v obecných rovinách o tom, jak budou změny zásadní, ale rozebíraly se praktické problémy. Zhruba dvě stovky právníků, které se kongresu pořádaného společností Atlas Consulting a měsíčníkem Právní rádce účastnily jako poluchači, hojně využívaly možnosti ptát se svých kolegů, kteří novou úpravu vymysleli. Zaznívaly tak první výklady, upozornění i stanoviska. Velmi aktivní byl třeba náměstek ministra spravedlnosti František Korbel, který byl na akci po oba dny.

KDY BUDE PODLE NOZ NUTNÝ NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

Z publika padl například dotaz na nová pravidla smluvního zastoupení, konkrétně na výklad § 441 odst. 2 nového občanského zákoníka, který stanoví: "Zmocnitel uvede rozsah zástupčího oprávnění v plné moci. Netýká-li se zastoupení jen určitého právního jednání, udělí se plná moc v písemné formě. Vyžaduje-li se pro právní jednání zvláštní forma, udělí se v téže formě i plná moc."

Tazatel se ptal, zda v situaci, kdy například právní jednání vyžaduje formu notářského zápisu, bude nutné plnou moc udělit také ve formě notářského zápisu.

V odpovědi na tuto otázku nebyli právníci stojící za novým kodexem přitom úplně jednotní. Zatímco hlavní autor kodexu Karel Eliáš podpořil v otázce naznačenou variantu řešení, bývalý náměstek ministra spravedlnosti a současný odborný asistent katedry občanského práva a pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Filip Melzer částečně protiargumentoval smyslem a účelem normy.

POROSTE ROLE SOUDCE

Pozornost vzbudila například přednáška Petra Tégla, který mluvil o vlivu nového občanského zákoníku na rozšíření pravomocí soudů. Nová úprava totiž podle něj předpokládá soudce kreativního, vzdělaného a odvážného. Soudce, který nemá strach vyjít nad text zákona. Jako jeden z konkrétních příkladů posunu použil problematiku žaloby na určení hranic mezi pozemky, kterou najdeme v § 1028 nového občanského zákoníku.

Tégl řekl, že soud bude v těchto případech rozhodovat právotvorným způsobem a autoritativním výrokem bude zakládat práva a povinnosti. Nepůjde podle něj o sporné řízení, ale o nesporné, protože nikdo ze sousedů neví, kde se hranice pozemku nachází. Toto konstatování však po kritice místopředsedy Městského soudu v Praze Jaromíra Jirsy zmírnil náměstek Korbel, který jej označil za spíše akademické, protože nesporná řízení budou vypočtena v jednom z doprovodných zákonů a nebudou tak nad tento rámec rozšiřována.

Tégl rovněž popsal kritéria, podle kterých bude soud v takovýchto případech rozhodovat. Prvním z nich je kritérium poslední pokojné držby. Soud může rovněž hledat v katastrálních mapách. Hranice také může být nějakým způsobem označena v terénu (například zídkou). Vycházet je možné rovněž z výpovědí pamětníků. Pokud nepůjde hranice zjistit, měl by ji soud stanovit v půli pozemku.

DANĚ BUDOU ZASE JINAK

Hana Marková z katedry finančního práva pražské právnické fakulty popisovala změny, které rekodifikace vyvolá v daňových zákonech. Novelizace dopadne prakticky na všechny hlavní daňové předpisy.

V publiku to u mnohých vyvolalo znepokojené vrtění hlavou. Slyšet byla i tichá narážka, zda nejsou tvůrci nové úpravy snad placeni od písmenka...

TRESTNĚPRÁVNÍ RIZIKA NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

Zcela jiný pohled na nový občanský zákoník představil místopředseda Městského soudu v Praze (a patrně také jeho budoucí předseda) Libor Vávra. Věnoval se obecným dopadům na trestní právo, ale popsal rověž dvě zásadní změny, na které se může těšit podsvětí.

Jednou z nich je osvojení zletilého. Nový institut sice označil za civilizačně správný a v jiných státech rozšířený, ale jsou s ním podle něj spojena i určitá rizika. Platí totiž, že člověk nemůže svědčit proti osobě blízké. Vávra tak - při vědomí si odkazu na dobré mravy a dalších pojistek, podmiňujících osvojení - položil otázku, co by se stalo, pokud by tohoto institutu využívali nepoctiví podnikatelé...

Druhým potenciálním nebezpečím je podle něj § 33 nového občanského zákoníku, jehož prostřednictvím mohou vznikat tzv. bílá hříbata. Podobně jako bývají na "bílé koně" převáděny předlužené firmy, bude patrně možné převést od roku 2014 takovouto firmu na dítě. Celá věc se pak ale bude soudit podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže a bude tak prakticky jisté, že nepadne nepodmíněný trest.

JAK VELKÁ JE VAŠE RODINA

Advokátka Daniela Kovářová mluvila o rodinném právu. Poukázala například na to, že dnes je mu věnováno 131 paragrafů, od příštího roku to ale bude 322. Některé nové povinnosti jsou podle ní spíše úsměvné (například § 688). Do rodinného práva tak podle Kovářové přibývá kazuistika a neplatí už poučka, že právo má být obecné. Rodina například dříve nebyla definována, v novém občanském zákoníku je možné nalézt širokou deifinici v § 700 odst. 1: "Za rodinný se považuje závod, ve kterém společně pracují manželé nebo alespoň s jedním z manželů i jejich příbuzní až do třetího stupně nebo osoby s manžely sešvagřené až do druhého stupně a který je ve vlastnictví některé z těchto osob. Na ty z nich, kteří trvale pracují pro rodinu nebo pro rodinný závod, se hledí jako na členy rodiny zúčastněné na provozu rodinného závodu."

Dosud měli podle Kovářové takto široce pojatí příbuzní různé životní úrovně, podle § 690 by ale měla být životní úroveň všech členů rodiny zásadně srovnatelná... Mluvila i o stále rostoucím procentu nesezdaných párů, které spolu rovněž vytvářejí "rodinu". Podle Daniely Kovářové je škoda, že zítřejší občanské právo na moderní a nesezdanou rodinu vůbec nepamatuje.

KDO MÁ BÝT SOUDCEM

Velkou pozornost vzbudilo rovněž takzvané soudcovské okénko, které celý kongres uzavřelo. Přednášky zahájil místopředseda Nejvyššího soudu Roman Fiala s tématem "Kdo a jak by se měl stát soudcem v naší zemi?" Nejprve se sice rovněž věnoval novému občanskému zákoníku (zaujal vtipem, že jeden jeho známý notář říká, že slušný člověk umře během letošního roku - narážel tak na objem změn v dědickém právu související s novým občanským zákoníkem), poté ale již mluvil o připravovaných změnách zákona o soudech a soudcích.

V příslušné pracovní skupině se nyní Fiala spolu s kolegy dle svých slov věnuje výhradně vstupu do justice a pojmenování jednotlivých stupňů. Podle něj se totiž často mluví o transparentních výběrových řízeních a souvisejícíh otázkách, pokud se ale vybírá soudce na odvolací soud, je komické dělat takovéto řízení. Podle Fialy není tohoto člověka nutné poznat během rozhovoru, v rámci soudní soustavy jej totiž znají z jeho předchozího rozhodování.

PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY ZÁKONA O SOUDECH A SOUDCÍCH

Panuje podle něj shoda, že novela by vymezila asistenty jako osoby, které vnášejí do justičního systému svou práci a nemají se v něm učit. Samozřejmě se budou sebevzdělávat, nebude to ale zájem justičního systému.

Jinou skupinou podle něj budou osoby - zřejmě z řad asistentů soudců a jakýchkoliv uchazečů -, které budou připravovány pro soudcovké povolání. Stát jim dá možnost se školit a připravovat na odbornou zkoušku.

Po jejím složení bude následovat období justičních kandidátů. Ti budou vykonávat vysoce kvalifikované práce. S jejich úkoly bude spojeno více odbornosti a náročnosti než u vyšších soudních úředníků.

Tyto osoby se budou moci přihlásit na uvolněné soudcovské místo a případně se přihlásit do výběrového řízení. Soudcem totiž člověk bývá do 70 let a tak je podle Fialy nutné, aby v této pro stát a občany nezvratné době se soudci stávali jen dobří uchazeči.

---

Podle Fialy se totiž blíží doba, kdy bychom mohli uvažovat o tom, zda odborná zkouška nemá být pro právnická povolání společná (například první atestace společná, druhá atestace dle jednotlivých povolání)...

Právo je tedy živé a nudit se v něm v žádném případě nebudeme. Nejen díky (nebo kvůli?) novému občanskému zákoníku. -


Na kongres Právní prostor přijelo letos do Seče-Ústupek asi 200 právníků.

Karel Eliáš přednášel o smlouvě o dílo v NOZ. Celá úprava je dispozitivní, výjimku představuje pouze § 2629 odst. 2.

František Korbel tradičně mluvil o posunech v doprovodné legislativě.

Řešily se i připravované změny ve veřejných zakázkách. Náměstek ministra Jan Sixta a soudce David Raus.

Petr Bezouška mluvil o postavení věřitelů, které by mělo být podle nové úpravy lepší. Změny se dotknou společného jmění manželů, dědění i promlčení.

Stihnout všechny související změny bude podle Jaromíra Jirsy problematické.

Soudcovské okénko: Roman Fiala, Jan Sváček, Tomáš Lichovník a Karel Havlíček.

Na kongresu nechyběl ani Tomáš Sokol. Mluvil o ochraně osobnosti v novém občanském zákoníku.

Libor Vávra upozornil i na trestněprávní rizika nového občanského zákoníku.

Foto Vladimíra Přikrylová

Autoři: Jan Januš