1) Jak vnímáte technickou novelu zákona o DPH?

2) Jaké změny v úpravě DPH by podle vás byly přínosem?

 

PAVLA BŘEČKOVÁ

ČLENKA PŘEDSTAVENSTVA, ASOCIACE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ A ŽIVNOSTNÍKŮ ČR

1) Frekvence změn legislativy již sice pro české podnikatele není překvapením, a v případě jmenované technické novely, jejíž schválení bylo mimochodem napínavé ještě tři pracovní dny před její platností, je to navíc spojeno s výrazným navýšením administrativy, která stojí čas i peníze, jež by mohly být investovány mnohem efektivněji. Pro živnostníky bez internetu a on-line bankovnictví bude muset být navíc spojena s abnormální kreativitou. Nástrojem k ověřování nespolehlivosti se stane Registr plátců DPH a též databáze čísel účtů, na kterých je možno provádět bankovní transakce. To jsou dva instituty. V reálu to bude nejspíš znamenat, že podnikatel si před platbou každé faktury bude muset pokaždé zkontrolovat, zda jeho dodavatel není v Registru označen jako nespolehlivý a též zda číslo účtu, na nějž se chystá zaplatit, je shodné s tím, které visí v databázi daňové správy. Souhlasím sice se zveřejněním chronických neplatičů čehokoli. Nesmířím se však s tím, že stát tak svou neschopnost efektivně vybrat daň přenáší na podnikatele, nenabízí však nic za to.

2) Přínosem by bylo zejména pokud možno změny nějaký čas vůbec neprovádět. Nastavit systém solidně a nechat ho fungovat tak, aby podnikatel nemusel neustále sledovat úpravy a metodiky a vysvětlivky metodik apod., a získal tak čas na práci v oblasti, v níž se rozhodl podnikat.

Vzdor výše uvedenému stavu, je nutno poctivě přiznat, že metodika provázející institut nespolehlivého plátce je pro běžně fungující firmy nastavena ještě poměrně solidně. Co se však týká nepoctivců, ty to nepostihne prakticky vůbec. Byla-li primárním záměrem zavedení tohoto institutu kultivace podnikatelského prostředí a snížení daňových úniků, pak se poněkud nezdařila. Výsledkem bude pouze sanace státního rozpočtu, který kvůli ručitelství nebude navracet nadměrné odpočty, a tím na rozdíl od poplatníků o peníze nepřijde.

JAN WIESNER

VICEPREZIDENT, HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

1) Novela DPH s účinností z převážné části k lednu letošního roku je novelou velice rozsáhlou. Nelze ji nazvat pouze technickou novelou, jelikož některé změny vyplývají ze směrnice Rady 2014/45/EU pro DPH. Novela dělá zákon o DPH v některých oblastech ještě složitější a opět přináší více administrativy a více pracnosti pro podnikatelské subjekty, zvláště pro malé a střední podnikatele, kteří nedisponují advokátní kanceláří či daňovými poradci. Například z nového institutu nespolehlivého plátce vyplývá, že je nutné před každou platbou ověřit na webu správce daně, zda se dodavatel nenachází na černé listině nespolehlivého plátce. V případě, že by se na ni nacházel a neodvedl DPH, stala by se firma ručitelem a musela by DPH odvézt za dodavatele.

Pro nové plátce, ať s malým obratem či velkým, zavádí novela po dobu dvou let pouze měsíční zdaňovací období namísto možnosti zvolení čtvrtletního období jako dříve. Novela také přináší opětovné zavedení povinnosti zdaňování záloh pro plátce, kteří nevedou účetnictví, ale pouze daňovou evidenci. Ze všech uvedených příkladů vyplývá zvýšení zátěže pro podnikatele a je zde také vidět přenášení povinností státu za výběr daně na plátce. Naopak za přínos novely můžeme považovat zavedení osoby identifikované k dani, závazné posouzení odpadů či zjednodušení režimu přenesení daňové povinnosti u stavebních prací.

2) Nedělat žádné další novely a úpravy DPH, aby se zákon usadil, podnikatelé se s ním sžili a mohli s ním bez problému pracovat. Situace, kdy koncem minulého roku nebyla známa výše sazeb daně, byla a je přímo alarmující. Doufáme, že se již nebude opakovat.

MAGDALENA KRÁLOVÁ

ÚČETNÍ EXPERTKA A DAŇOVÁ PORADKYNĚ, KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH

1) Tato novela přinesla podnikatelům řadu dalších administrativních povinností. Na mysli mám zejména evidenci DIČ všech partnerů, včetně drobných nákupů v hotovosti a nutnost kopírování a ověřování pravosti tzv. termodokladů -, kterými je řada účtenek z čerpacích stanic i supermarketů.

Samostatným problémem je ručení za nezaplacenou daň dodavatele. Podnikatelé již tak nesou dost velká rizika. Obchodním vztahem s partnerem, jenž se dostal do finančních potíží, zpravidla sami trpí. Stát na ně teď přenesl další finanční riziko. Jako obrana nastupuje opět administrativní zátěž v podobě monitorování, na jaké účty svým partnerům platí a zda je finanční úřad neklasifikoval jako nespolehlivé plátce.

2) Patrně by mělo dojít k určité revizi administrativního zatížení, jež přinesla novela poslední. Do budoucna je evropským trendem postupné rozšiřování přenesení daňové povinnosti. Tady, pokud nevzniknou výkladové problémy jako v případě stavebních a montážních prací, vidím pro plátce úlevu v podobě zlepšení finančních toků. Jinak bych si přála spíše než novelu stabilní daňovou legislativu. Je těžké požadovat po plátcích bezvadné dodržování zákona, když se rok co rok dočkají poměrně výrazné novelizace.

MONIKA CVRČKOVÁ

JEDNATELKA, PROMIFIN, S.R.O.

1) Moje osobní zkušenost a zkušenost našich klientů se zavedením této novely do praxe je spíše velkým zklamáním. Nicméně části novely jako ustanovení "nespolehlivého plátce", oznámení bankovních účtů pro ekonomickou činnost s následným opatřením rozšíření ručení za odvod DPH, ale i daně z příjmu jsou vítané a z odezvy klientů, kteří si plní své zákonné povinnosti, kladně přijaté. Samozřejmě, že ze strany dotčených firem či subjektů, které mají problém s platební morálkou či komunikací s úřady státní správy je tato odezva spíše negativní. Také vítáme prodloužení lhůty, po jejímž uplynutí budou převody nemovitostí osvobozeny od DPH, ze tří na pět let.

2) Jako velký přínos v úpravě novely DPH bychom viděli změny zejména s administrativním vyřizováním přihlášení firem k DPH a to zejména tzv. dobrovolné přihlášení, které, jak se v praxi ukázalo, je něco téměř nemožného a mnohdy na více než měsíc zbrzdilo podnikatelům jejich ekonomickou činnost. Další možnou změnou je navrácení se k původnímu znění platnosti DPH a za nepovedený považuji také nový formulář "Oznámení změn registračních údajů", ve kterém chybí změna jména jednatele a sídla firmy, a tato data se proto musí psát oznámením mimo tento dokument. Co se týká části výše DPH, toto je z mé strany považováno za restriktivní opatření, jež ve svém důsledku nevede k cíli, který má plnit, tj. "dotovat státní pokladnu". Osobně jsem pro variantu snížení DPH na částky např. let mezi 2004-2007, tedy snížená sazba 7 %-9 % a ostatní 15 %-17 %. Například v některých státech USA je prokázáno, že snížením sazeb daní se zvýšila disciplína jejich odvodů.