Právo - Ilustrační foto
Právo - Ilustrační foto
autor: Thinkstock.com

Jediné zatím rozeslané nařízení vlády se týká právě této problematiky. Konkrétně jde o nařízení vlády č. 9/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení se týká zejména práce s chemickými látkami, účinné bude od 1. února.

Na ochranu zdraví při práci dopadá i vyhláška č. 12/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění pozdějších předpisů. Spíše dílčí změna bude rovněž účinná od začátku února.

Ve Sbírce dále vyšla například vyhláška č. 2/2013 Sb., o obsahových náležitostech žádosti o povolení domácí porážky skotu mladšího 24 měsíců nebo jelenovitých z farmového chovu a obsahových náležitostech jejího ohlašování či vyhláška č. 4/2013 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Objevily se také vyhláška č. 10/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 13/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 49/2008 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů či sdělení Ministerstva financí č. 14/2013 Sb., o vydání výměru MF č. 01/2013, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami.

Autoři: Jan Januš